مقاله بررسي همبستگي سوء رفتار همسر با پيامد حاملگي در زنان باردار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله پزشكي هرمزگان از صفحه ۲۶۰ تا ۲۶۹ منتشر شده است.
نام: بررسي همبستگي سوء رفتار همسر با پيامد حاملگي در زنان باردار
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خشونت
مقاله خشونت خانگي
مقاله بارداري
مقاله پيامد بارداري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دولتيان ماهرخ
جناب آقای / سرکار خانم: قراچه مريم
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: شمس جمال
جناب آقای / سرکار خانم: علوي مجد حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سوء رفتار در بارداري يکي از عوامل خطر در ايجاد پيامد نامطلوب حاملگي مي باشد که سلامت مادر را تحت تاثير قرار داده و نيز مي تواند بطور مستقيم يا غيرمستقيم بر سلامت جنين تاثير بگذارد. اين تحقيق با هدف تعيين همبستگي سوء رفتار همسر با پيامد حاملگي در زنان باردار مراجعه کننده به بيمارستانهاي شهر گچساران در سال ۱۳۸۶ انجام گرديد.
روش کار: پژوهش حاضر از نوع توصيفي است که بر روي ۵۰۰ زن باردار مراجعه کننده به بيمارستانهاي شهر گچساران که به روش آسان انتخاب شده بودند، انجام گرديد. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه مشتمل بر سه بخش مشخصات دموگرافيک، سوالات مربوط به سوء رفتار و سوالات مبني بر پيامد حاملگي بود. جهت تعيين اعتبار و پايايي ابزار به ترتيب از روش اعتبار محتوا و آزمون مجدد استفاده شد. تجزيه و تحليل داده ها به کمک نرم افزار SPSS 15  و با استفاده از آزمونهاي آماري t و آزمون دقيق فيشر، من ويتني و کاي دو انجام گرفت و سطح معني دار ۰٫۰۵ در نظر گرفته شد.
نتايج: سوء رفتار با پيامدهاي مادري مانند سقط و زايمان زودرس و پيامدهاي جنيني مانند پارگي زودرس پرده هاي جنيني، وزن کم حين تولد نوزاد و مرگ جنين ارتباط معني داري نشان داد (P<0.05).
نتيجه گيري: با توجه به نتايج حاصله و ضرورت توجه به سلامت زنان بخصوص زنان باردار و از آنجايي که مداخله براي کاهش خشونت از عواقب نامطلوب آن بر زنان باردار مي کاهد، غربالگري روتين و قطع چرخه خشونت از طريق برنامه ريزي هاي مناسب توصيه مي شود.