مقاله بررسي همبستگي شاخص هاي سفالومتريك طرفي با شاخص هاي آنتروپومتريك در افراد ايراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي از صفحه ۱۷۲ تا ۱۷۸ منتشر شده است.
نام: بررسي همبستگي شاخص هاي سفالومتريك طرفي با شاخص هاي آنتروپومتريك در افراد ايراني
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارتودنسي
مقاله سفالومتري
مقاله انتروپومتري
مقاله بيومتري
مقاله معاينات جسماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيفي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: ابريشم سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: قدس حسيني مريم السادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: شاخص هاي آنتروپومتريك را مي توان با متغيرهاي سفالومتريك مرتبط ساخت و از نقش تكميلي آن در تسهيل تشخيص ارتودنسي بهره جست. ﻫﺪف از اين مطالعه، بررسي همبستگي شاخص هاي سفالومتريك طرفي با شاخص هاي آنتروپومتريك در افراد ايراني بود.
مواد و روشها: اين مطالعه توصيفي (descriptive) و تحليل همبستگي (correlational) بر روي ۲۶ نفر با اكلوژن نرمال و نسبت هاي متناسب صورتي انجام شد. از تمامي بيماران زير نظر متخصص راديولوژي فك و صورت، راديوگرافي لترال سفالومتري تهيه شد. در ﺍﻳﻦ تحقيق از متر فايبرگلس، خط كش چوبي، آنتروپومتر (اسكالوپ)، وسيله اي دست ساز براي اندازه گيري كف پا و زاويه ها و ترازوي عقربه اي استفاده ﺷﺪ. اطلاعات به دست آمده توسط نرم افزار آماري SPSS نسخه ۹ تجزيه و تحليل شدند. توزيع هر كدام از متغيرها از لحاظ تبعيت از توزيع نرمال توسط آزمون يك نمونه اي Kolomogorov-Smirnov سنجيده شد. ضرايب همبستگي اسپيرمن و پيرسون نيز محاسبه شده و به كمك t-test مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: در ۱۲ مورد از ۲۶ مورد، ضريب همبستگي بين شاخص هاي ياد شده بزرگتر از ۰٫۵ بود كه تمامي موارد در سطح p<0.01 معني دار بودند. اين موارد شامل  lower face height with bizygomatic, bizygomatic with SE, bizygomatic with S-Gn, facial height with Pog to NB, facial height with Nasion-Menton, upper lip vermilion with SE, weight with ANB, weight with Ar-Go, lower face height with Ar-Go, forearm length with angle of facial convexity, stature with N-ANS.  بود.
نتيجه گيري: نتايج نشان داد افزايش سه بعدي صورت به طور همه جانبه و مرتبط با هم صورت مي گيرد. از ميان شاخص هاي آنتروپومتريك غيركرانيوفاشيال، با افزايش طول ساعد، پروفايل صورت فرد به سمت مستقيم شدن تمايل مي يابد. مطالعه حاضر نشان مي دهد اگر چه در موارد متعددي ارتباطات آماري معني دار بين شاخص هاي آنتروپومتريك و سفالومتريك وجود دارد ولي اين ارتباط ها از لحاظ باليني حايز اهميت نيستند.