مقاله بررسي همبستگي صفات مرفوفيزيولوژيك با عملكرد وزن خشك ارقام تجاري و اميدبخش نيشكر تحت شرايط تنش شوري در ابتداي مرحله رشد رويشي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در فيزيولوژي گياهان زراعي از صفحه ۲۶ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: بررسي همبستگي صفات مرفوفيزيولوژيك با عملكرد وزن خشك ارقام تجاري و اميدبخش نيشكر تحت شرايط تنش شوري در ابتداي مرحله رشد رويشي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نيشكر
مقاله شوري
مقاله ارقام تجاري و اميد بخش
مقاله همبستگي ساده بين صفات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني حويزه مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: ميرمحمدي ميبدي سيدعلي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ارزاني احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در برنامه هاي اصلاحي شناخت كافي از نحوه ارتباط و ميزان همبستگي صفات مختلف با عملكرد حایز اهميت است. در اين تحقيق به منظور بررسي همبستگي صفات مرفوفيزيولوژيك با عملكرد وزن خشك ارقام تجاري و اميدبخش نيشكر (Saccharum officinarum) تحت شرايط تنش شوري در ابتداي مرحله رشد رويشي از ۷ رقم تجاري و اميدبخش نيشكر در محيط كشت هيدروپونيك، حاوي نمك طعام (NaCl) با غلظت هاي صفر، ۰٫۲۵، ۰٫۵ و ۰٫۷۵ درصد استفاده گرديد. نتايج اين مطالعه نشان داد كه تفاوت معني داري بين تمامي صفات مورد بررسي درسطوح مختلف شوري وجود داشت. تنش شوري باعث كاهش رشد در ارقام نيشكر گرديد و صفات مرفولوژيك مانند وزن خشك، سطح برگ و تعداد برگ با افزايش سطوح شوري كاهش يافت. اما ميزان اين كاهش در ارقام متحمل كمتر بود. ضرايب همبستگي ساده بين صفات مورد بررسي همبستگي منفي و معني داري بين محتواي عناصر كلر (٭٭(r=-0.65 و سديم (٭r=-0.61) با وزن خشك در ارقام مورد آزمايش را نشان دادند. وجود همبستگي منفي بين سطح برگ و تعداد برگ با محتواي عناصر سديم (به ترتيب ٭٭r=-0.60و ٭٭r=-0.79) و كلر (به ترتيب ٭٭r=-0.63 و ٭٭r=-0.73) در گياه نيشكر نشان دهنده كاهش سطوح فتوسنتزكننده با افزايش سطوح شوري مي باشد. همچنين ضريب همبستگي منفي بين محتواي سديم و كلسيم (٭r=-0.51) در ارقام نيشكر مورد مطالعه وجود رابطه آنتاگونيسم بين سديم و كلسيم در گياه نيشكر را نشان داد.