مقاله بررسي همبستگي و روابط علي و معلولي عملکرد و برخي صفات مهم زراعي در ژنوتيپ هاي پنبه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۴۳ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: بررسي همبستگي و روابط علي و معلولي عملکرد و برخي صفات مهم زراعي در ژنوتيپ هاي پنبه
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پنبه
مقاله تجزيه عليت
مقاله ضريب همبستگي
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دماوندي كمالي سكينه
جناب آقای / سرکار خانم: باباييان جلودار نادعلي
جناب آقای / سرکار خانم: عاليشاه عمران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
افزايش عملکرد يکي از اهداف مهم اصلاح پنبه است. برنامه ريزي يک برنامه اصلاحي در جهت بهبود عملکرد، مستلزم شناخت طبيعت و روابط بين صفات مختلف موثر بر عملکرد مي باشد. تجزيه روابط علي و معلولي صفات (تجزيه عليت) امکان تعيين اثرات مستقيم و غيرمستقيم صفات بر عملکرد را فراهم مي سازد. در اين پژوهش به منظور تعيين رابطه هاي فنوتيپي و ژنوتيپي و تعيين اثر مستقيم و غير مستقيم برخي صفات مهم زراعي روي عملکرد وش پنبه، آزمايشي روي ۱۰ رقم پنبه در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي طي دو سال زراعي ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ در ايستگاه تحقيقات پنبه کارکنده اجرا گرديد. نتايج تجزيه واريانس در سطح ۱ درصد اختلاف معني داري ميان ژنوتيپ ها براي صفات عملکرد چين ۱، عملکرد کل، ارتفاع بوته، تعداد غوزه، تعداد شاخه رويا و همچنين در سطح ۵ درصد براي صفات عملکرد چين ۲ و طول بلندترين شاخه رويا نشان داد. همبستگي فنوتيپي و ژنوتيپي صفات نشان داد که صفت عملکرد وش در بوته، همبستگي مثبت و معني داري با تعداد بوته بارده، عملکرد چين ۱ و ۲، و ارتفاع بوته دارد. تجزيه عليت صفات مورد بررسي نشان داد که عملکرد چين ۱، وزن غوزه و تعداد غوزه داراي اثر مستقيم مثبت و تعداد شاخه زايا داراي اثر مستقيم منفي بر عملکرد هستند. با توجه به تحليل نتايج تجزيه همبستگي و تجزيه عليت صفاتي چون عملکرد چين ۱، وزن غوزه، تعداد غوزه و زودرسي از عوامل مهم تعيين کننده عملکرد (وش) پنبه شناسايي شدند. نتايج اين پژوهش همچنين نشان داد، تجزيه همبستگي و تعيين اثرات مستقيم و غيرمستقيم صفات، اطلاعات مفيدي را براي طراحي يک برنامه اصلاحي موفق فراهم نمود.