مقاله بررسي همخواني تغييرات پنج سال اخير دانشگاه هاي آزاد اسلامي منطقه هشت بر مبناي مديريت تغيير که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي) از صفحه ۶۵ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: بررسي همخواني تغييرات پنج سال اخير دانشگاه هاي آزاد اسلامي منطقه هشت بر مبناي مديريت تغيير
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغيير
مقاله مديريت تغيير
مقاله امور مختلف دانشگاه
مقاله مديران دانشگاه ها
مقاله ميزان اهميت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حنيفي فريبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر تعيين ابعاد و حوزه هاي امور مختلف دانشگاه و ميزان تغييرات ايجاد شده در امور مختلف دانشگاهي در پنج سال اخير و همچنين بررسي و تعيين ميزان اهميت تغييرات در شرايط مطلوب از ديدگاه مديران واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي منطقه هشت بر مبناي مديريت تغيير بوده است. از طريق مطالعه ادبيات و پيشينه پژوهش ۸۰ مولفه استخراج و پس از آزمون تحليل عاملي و استفاده از نظر خبرگان در نه بعد و ۷۰ گويه تنظيم شد. سپس براي بررسي ميزان تغييرات اعمال شده در ابعاد معين شده در پنج سال اخير و همچنين تعيين ميزان اهميتي که مديران براي اعمال تغييرات در ابعاد تعيين شده قائل هستند، پرسش نامه محقق ساخته اي مشتمل بر ۷۰ گويه تدوين و روايي آن پس از اجراي مقدماتي از طريق قضاوت خبرگان و پايايي آن از طرق محاسبه آلفاي کرانباخ (بيش از ۰٫۹۲) تاييد شد. جامعه آماري پژوهش حاضر را مديران واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي منطقه هشت (روسا و معاونين دانشگاه ها، روسا و معاونين دانشکده ها و مديران گروه هاي آموزشي) شامل ۳۹۵ نفر تشکيل داده که از ميان آنها ۲۶۷ نفر از طريق فرمول تعيين حجم نمونه و به روش نمونه گيري طبقه اي نسبي انتخاب شدند.
داده هاي جمع آوري شده از اجراي پرسش نامه با استفاده از روش هاي آمار توصيفي (فراواني، درصد، انحراف استاندارد، ميانگين، ميانه) و آمار استنباطي (تحليل واريانس، مجذور کاي، تحليل عاملي) از طريق نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت، نتايج نشان داد امور مختلف دانشگاه را مي توان در نه بعد شامل: مديريت، آموزش، پژوهش، ارزشيابي، فناوري هاي اطلاعات، فرهنگ سازمان، امور مالي، ساختار امور اداري بررسي نمود. از ديدگاه سه رده مديران بين فراواني هاي مورد مشاهده نسبت به تغييرات اعمال شده در نه بعد ذکر شده و فراواني هاي مورد انتظار تفاوت معنادار است. اما ميزان اهميتي را که براي اعمال تغييرات در امور مختلف آموزشي، پژوهشي، مديريت، ارزيابي و … قايل مي باشند بسيار بالاست، بنابراين تغييرات اعمال شده در پنج سال اخير در نه بعد مشخص شده در حد کم و متوسط تعيين شد که حداکثر ميانگين مکتسبه مربوط به فرآيندهاي آموزش دانشگاهي و حداقل مربوط به استفاده از فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات در امور مختلف دانشگاه بوده است.