مقاله بررسي همراهي ائوزينوفيلي بافتي و رفتارهاي تهاجمي کارسينوم سلول سنگفرشي مري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان از صفحه ۵۵ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: بررسي همراهي ائوزينوفيلي بافتي و رفتارهاي تهاجمي کارسينوم سلول سنگفرشي مري
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ائوزينوفيل
مقاله پيش آگهي
مقاله کارسينوم سلول سنگفرشي
مقاله مري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عموييان سكينه
جناب آقای / سرکار خانم: طيبي ميبدي ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: عطاران زاده آرمين
جناب آقای / سرکار خانم: منتظر مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: طبق گزارش هاي سازمان بهداشت جهاني، بيشترين شيوع کارسينوم سلول سنگفرشي  (Squamous Cell Carcinoma, SCC)مري در دنيا در شمال شرقي ايران مشاهده مي شود. ارتشاح سلول هاي التهابي، از جمله ائوزينوفيل ها، مي تواند نقش مهمي در رفتار بيولوژي تومورها داشته باشد.
هدف: بررسي ارتباط ائوزينوفيلي بافتي با عوامل مرتبط با پيش آگهي در SCC مري.
مواد و روش ها: اين مطالعه به روش مقطعي تحليلي با نمونه گيري آسان و با استفاده از بايگاني بخش آسيب شناسي بيمارستان امام رضا (ع) مشهد، در سال هاي ۸۶-۱۳۸۴ انجام شد. تعداد سلول هاي ائوزينوفيل و ماستوسيت در اطراف سلول هاي تومورال به روش استاندارد Tumor-Associated Tissue Eosinophilia (TATE) تعيين شد. ميانگين تعداد ائوزينوفيل ها و ماستوسيت ها در گروه هاي مختلف بر اساس تهاجم پري واسکولر يا پري نورال، درگيري گره لنفي، و همچنين در گروه هاي داراي تمايز بافتي متفاوت يا داراي عمق تهاجم متفاوت بررسي آماري انجام شد
نتايج: ۲۵
(%۶۱٫۰) مرد و ۱۶ (%۳۹٫۰) زن با ميانگين (انحراف معيار) سني (±۱۴٫۷۸) ۵۳٫۶ سال مورد بررسي قرار گرفتند. ميانگين (انحراف معيار) تعداد ائوزينوفيل ها و ماست سل ها به ترتيب (۸۸٫۱۶) ۱۱۵٫۴ و (۲۶٫۰۳) ۳۰٫۷ بود. ميانگين تعداد ائوزينوفيل ها در بيماراني که تهاجم پري واسکولر داشته اند بيشتر بوده است (۱۸۳٫۲ در مقابل ۸۶٫۹) (P=0.002). تعداد سلول هاي التهابي با هيچيک از ساير شاخص هاي پيش آگهي ارتباط آماري معني داري نداشت.
نتيجه گيري: افزايش تعداد ائوزينوفيل هاي بافتي دال بر خاصيت تهاجم از راه عروقي است. توصيه مي شود اين بيماران مورد پيگيري ويژه قرار گيرند.