مقاله بررسي همراهي انفارکتوس ميوکارد با سطح خوني ويسفاتين و ارتباط آن با پروفايل چربي، قند و متغيرهاي تن سنجي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله ديابت و متابوليسم ايران (مجله ديابت و ليپيد ايران) از صفحه ۷۲ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: بررسي همراهي انفارکتوس ميوکارد با سطح خوني ويسفاتين و ارتباط آن با پروفايل چربي، قند و متغيرهاي تن سنجي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انفارکتوس ميوکارد
مقاله آترواسکلروز
مقاله ويسفاتين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهريون مريم
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زاده محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: گلستان بنفشه
جناب آقای / سرکار خانم: واشقاني فراهاني علي
جناب آقای / سرکار خانم: نجم افشار اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: رضوان ندا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ويسفاتين به عنوان يک آديپوسيتوکين جديد شناسايي شده است و در مطالعات اخير نشان داده شده که اين آديپوسيتوکين داراي خاصيت پيش التهابي مي باشد. از آنجايي که جنبه هاي باليني ويسفاتين در بيماري هاي قلبي – عروقي  کمتر مورد توجه قرار گرفته است، لذا در مطالعه حاضر سعي شده با اندازه گيري سطح ويسفاتين در سرم بيماران مبتلا به انفارکتوس ميوکارد، همراهي اين آديپوکين با انفارکتوس ميوکارد بررسي شود.
روش ها: مطالعه حاضر به صورت مقطعي بر روي ۴۷ بيمار۶۵-۴۰ سال مراجعه کننده به مرکز قلب تهران با تشخيص انفارکتوس ميوکارد انجام گرفت. ۴۷ نفراز افراد غيرمبتلا و سالم به روش Frequency Matched Selection انتخاب شدند.
از بيماران در حالت ۱۰-۱۲ ساعت ناشتايي و با رعايت حداکثر ۸ ساعت پس از بروز علايم حاد انفارکتوس ميوکارد، ۱۰سي سي خون دريافت شد. ارزيابي هاي آزمايشگاهي شامل FBG، پروفايل چربي و غلظت ويسفاتين، در حالت ناشتا براي کليه افراد انجام شد. با استفاده از اندازه گيري هاي تن سنجي، BMI و WHR محاسبه شد.
يافته ها: ميزان ويسفاتين سرم در بيماران مبتلا به انفارکتوس ميوکارد به طور معني داري در مقايسه با گروه کنترل بالاتر بود (به ترتيب 13±۱٫۲ng/ml، ۶±۰٫۳ng/ml، P=0.001). بين ميزان ويسفاتين سرم با متغيرهاي اندازه گيري شده ارتباط آماري معني داري مشاهده نشد.
نتيجه گيري: ميزان ويسفاتين پلاسما به طور معني داري در بيماران مبتلا به انفارکتوس ميوکارد افزايش مي يابد. يافته هاي مطالعه حاضر پيشنهاد مي کند که ميزان ويسفاتين مي تواند به منظور پيش بيني احتمال خطر انفارکتوس ميوکارد  مفيد باشد.