مقاله بررسي همراهي پلي مورفيسم ژن انتقال دهنده سروتونين و ديابت مليتوس نوع ۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۹ در مجله ديابت و متابوليسم ايران (مجله ديابت و ليپيد ايران) از صفحه ۸۴ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: بررسي همراهي پلي مورفيسم ژن انتقال دهنده سروتونين و ديابت مليتوس نوع ۲
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سروتونين
مقاله پلي مورفيسم ۵HTTLPR
مقاله ژن ۵HTT
مقاله ديابت مليتوس نوع ۲

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناظم حبيب اله
جناب آقای / سرکار خانم: تخشيد محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: تابعي سيدمحمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: شعله ور فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: انتظام مونا
جناب آقای / سرکار خانم: منوچهري جمال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سروتونين با چاقي و مقاومت به انسولين ارتباط دارد. انتقال دهنده سروتونين با انتقال سروتونين به سلول، شدت و مدت اثرات سروتونين را کنترل مي کند. در پروموتر ژن انتقال دهنده سروتونين، يک ناحيه پلي مورفيک وجود دارد که موجب ايجاد دو آلل S و L مي گردد. در يک مطالعه ارتباط اين پلي مورفيسم با ديابت نوع ۲ نشان داده شده است. هدف از انجام اين مطالعه بررسي بيشتر ارتباط پلي مورفيسم L/S با ديابت نوع ۲ و متغيرهاي بيوشيميايي سرم در جمعيت جنوب ايران مي باشد.
روش ها: مطالعه حاضر بر روي ۹۰ بيمار ديابتي نوع ۲ و ۹۰ فرد سالم به عنوان گروه کنترل انجام گرفت. فراواني ژنوتيپ ها و آلل هاي S و L در جمعيت مورد مطالعه به روش PCR مشخص گرديد. سپس ارتباط بين ژنوتيپ ها و متغيرهاي بيوشيميايي سرم شامل قند خون ناشتا، تري گليسريد، کلسترول و HbA1c بررسي گرديد.
يافته ها: تفاوت معني داري بين فراواني ژنوتيپ ها و فراواني آلل هاي S و L در افراد مبتلا به ديابت نوع ۲ و افراد کنترل سالم مشاهده نگرديد. ميزان تري گليسريد سرم در افراد ديابتي با ژنوتيپ SS نسبت به ساير ژنوتيپ ها بيشتر بود (P<0.001).
نتيجه گيري: يافته هاي اين مطالعه نشان مي دهد که پلي مورفيسم پروموتر ژن انتقال دهنده سروتونين با ديابت نوع ۲ همراهي ندارد. ولي آلل S همراه با افزايش تري گليسريد سرم در افراد ديابتي است.