مقاله بررسي همه گيرشناسي خودكشي در استان اردبيل از سال ۱۳۸۲ لغايت ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل از صفحه ۲۹۹ تا ۳۰۶ منتشر شده است.
نام: بررسي همه گيرشناسي خودكشي در استان اردبيل از سال ۱۳۸۲ لغايت ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اپيدميولوژي
مقاله خودكشي
مقاله اردبيل
مقاله مسموميت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صيادرضايي ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: اعظمي احد
جناب آقای / سرکار خانم: انتشاري مقدم افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: شهباززادگان سميرا
جناب آقای / سرکار خانم: مهرگاني رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: خودكشي يك مشكل بزرگ در بهداشت و سلامت اجتماعي مي باشد. اين پديده براي سيستم بهداشت و درمان كشور پرهزينه و با معيارهاي ارزشي و فرهنگي كشور مغايرت دارد. شناخت برخي از عوامل پيش بيني خطر متعاقب انجام مطالعات اپيدميولوژيكي روي اقدام كنندگان به خودكشي توانسته، راهكارهاي مناسبي جهت پيشگيري براي برنامه ريزان اجتماعي، بهداشتي و درماني ارايه دهد. اين مطالعه با هدف بررسي اپيدميولوژيكي خودكشي جهت بدست آوردن اطلاعات كافي در مورد ويژگي افراد فوت شده و ارايه راهکارهاي مناسب براي سيستم بهداشتي جهت پيشگيري و درمان بهتر اين افراد انجام شده است.
روش كار: اين مطالعه يك بررسي توصيفي – مقطعي ميباشد، كليه افراد فوت شده در اثر خودكشي از ابتداي سال ۱۳۸۲ تا پايان بهمن ماه ۱۳۸۷ كه آمار مربوط به آنها در بيمارستانهاي بوعلي، فاطمي، علوي و پزشكي قانوني اردبيل ثبت گرديده، مورد مطالعه قرار گرفتند. تعداد افراد فوت شده ۶۴ نفر بود. ابزار پژوهشي بكار رفته فرم محقق ساخته از مشخصات اپيدميولوژيكي افراد فوت شده بود. اطلاعات بدست آمده توسط نرم افزار SPSS 13مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: در اين مطالعه بالاترين موارد خودكشي موفق در دوره سني ۲۴-۱۵سال (%۴۳٫۸)، در جنس مونث (%۶۲٫۵)، در افراد متاهل (%۵۷٫۸) و در جامعه شهري (%۶۵٫۶) بود. بيشترين روش بكار رفته استفاده از داروها و سموم (%۹۰٫۶) بوده است. در بين داروها و سموم به ترتيب ارگانوفسفره ها، ضد افسردگي هاي سه حلقه اي و فسفيد آلومينيم قرار داشتند.
نتيجه گيري: اين بررسي نشان داد كه ريسك فاكتورهاي مختلفي شامل جنس، سن، وضعيت تاهل، محل سكونت و دستيابي آسان به داروها و سموم مي باشد، در خودكشي موفق موثر مي باشد و بهتر است آموزشهاي مربوط به پيشگيري و مداخلات بهداشت رواني در دهه دوم و سوم زندگي با اختصاص وقت بيشتر براي افراد مونث بخصوص متاهلين اين گروه انجام پذيرد. و در جهت آموزش، پيشگيري، تشخيص و درمان مسموميت ها بويژه با داروها و سموم شايع تدابير بيشتري اعمال گردد
.