مقاله بررسي هم آوري و چرخه زايشي يک جمعيت محلي Gammarus pulex در چشمه کمهر فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در اكوبيولوژي تالاب (تالاب) از صفحه ۴۶ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: بررسي هم آوري و چرخه زايشي يک جمعيت محلي Gammarus pulex در چشمه کمهر فارس
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Gammarus
مقاله خصوصيات زيستي
مقاله هم آوري
مقاله تلاش توليدمثلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: نصر احسان
جناب آقای / سرکار خانم: زمان پور مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق بيولوژي توليد مثل يك جمعيت محلي از گروه گونه يي pulex Gammarus در يك چشمه در روستاي کمهر (فارس، سپيدان) انجام گرفت. جمعيت گاماروس ها به وسيله توري يك ميلي متري جمع آوري گرديد و با يك نمونه از آب چشمه به آزمايشگاه منتقل گرديد. پارامترهاي فيزيکوشيميايي آب شامل دماي آب، اكسيژن محلول، پي اچ آب، غلظت يون هاي نيترات، نيتريت، فسفات، کل مواد جامد محلول، هدايت الکتريکي، سختي كل، كلسيم و منيزيم اندازه گيري شد. سپس بر روي جمعيت گاماروس ها پارامترهاي زيستي شامل طول نرها، طول ماده ها، وزن تر نرها و ماده ها، تعداد ماده هاي داراي تخم، تعداد تخم موجود در كيسه مارسوپيوم در حيوان ماده، نسبت جنسي نر به ماده و اندازه تخم، ضريب زادآوري (هم آوري) و تلاش توليد مثلي مورد سنجش قرار گرفت. بيشترين طول مربوط به فصل پاييز به ترتيب ۱٫۴۲±۰٫۲۴۴ و ۰٫۹۸۲۳±۰٫۲۰۳ سانتي متر و کمترين طول مربوط به فصل زمستان و بهار ۰٫۹±۰٫۱۴۴ و ۰٫۹۲±۰٫۲۷۸ سانتي متر در مورد نرها و ۰٫۸۵±۰٫۱۴۵ و ۰٫۹۴۴±۰٫۱۴۲ سانتي متر در مورد ماده بود. طول متوسط نرها و ماده ها و وزن تر نرها در فصل پاييز افزايش و به سمت فصل بهار کاهش و در تابستان دوباره افزايش مي يابد. بيشترين ميانگين ضريب زاد آوري و تلاش توليد مثلي در فصل تابستان۰٫۳۹۱±۰٫۲۵۴  و ۰٫۰۱۱۲±۰٫۰۰۶۴ محاسبه گرديد در حالي که کمترين مقدار اين دو نسبت مربوط به دو فصل زمستان و پاييز بود تعداد تخم موجود در كيسه مارسوپيوم، وزن تر ماده ها، هم آوري و تلاش توليد مثلي از فصل پاييز به سمت فصل تابستان شاهد يک روند افزايشي بود و حجم تخم نيز در فصل زمستان و پاييز افزايش و در فصل بهار و تابستان با افزايش تعداد تخم اندکي کاهش يافت. همه عوامل زيستي در طول سال تغييرات معني داري را نشان داد.