مقاله بررسي هم بستگي و تكرارپذيري آماره هاي پارامتري و چندمتغيره پايداري عملكرد دانه در جو ديم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۵۳ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: بررسي هم بستگي و تكرارپذيري آماره هاي پارامتري و چندمتغيره پايداري عملكرد دانه در جو ديم
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اثر متقابل
مقاله ژنوتيپ
مقاله پايداري
مقاله عملكرد
مقاله تكرارپذيري
مقاله جو ديم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي زاده رحمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: واعظي بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: حسين پور طهماسب
جناب آقای / سرکار خانم: مهربان اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: قوجق حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
محيط يكي از مسايل پيچيده برنامه هاي به نژادي براي تهيه ارقام پرمحصول و سازگار به شمار مي رود. روش هاي زيادي × اثر متقابل ژنوتيپ محيط ارايه شده است. هدف از اين تحقيق ابتدا انتخاب برترين و پايدارترين ژنوتيپ جو مناسب كشت در × براي تجزيه اثر متقابل ژنوتيپ مناطق ديم نيمه گرمسير كشو ر بوده و سپس تعيين روابط متقابل بين پارامترهاي پايداري مختلف، رابطه آنها با عملكرد دانه و تكرارپذيري ١٣٨٤ ) با طرح پايه بلوك هاي – اين پارامترها طي سه سال متوالي است. عملكرد دانه ١٨ ژنوتيپ جو در ٤ منطقه از ايران به مدت ٣ سال ( ٨٦ كامل تصادفي با ٤ تكرار مورد ارزيابي قرار گرفت. سه دسته داده براي تعيين روابط بالا به كار گرفته شد. اولين دسته داده عملكرد ژنوتيپ ها در ٤ منطقه طي يك سال (در مجموع ٣ سري) بود. دومين دسته داده مربوط به عملكرد ژنوتيپ ها طي دو سال (در مجموع ٣ سري) و سومين دسته هم عملكرد ژنوتيپ ها در مناطق مختلف طي ٣ سال مورد آزمايش بود. نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه آماره هاي واريانس شوكلا و اكووالانس ريك هم بستگي مثبت و بسيار معني داري با هم دارند ولي هر دو پارامتر با ميانگين عملكرد دانه هم بستگي نشان ندادند. پارامترهاي ضريب رگرسيون، واريانس محيطي و ضريب تغييرات هم بستگي بالايي در سال هاي منفرد و جفتي با هم داشتند هم بستگي بالايي را در چند سال با اكووالانس ريك نشان داد.ASV  ولي باز هم با ميانگين عملكرد هم بستگي نشان ندادند. هم چنين پارامتر تكرارپذيري SIPC1 و ASV، ارزيابي تكرارپذيري آماره هاي مختلف نشان داد كه آماره هاي پايداري واريانس شوكلا، اكووالانس ريك بالايي را در سال هاي مختلف اجراي آزمايش نشان دادند و توصيه مي شود كه از تعداد آماره بيشتري از جمله روش هاي ناپارامتري براي تعيين تكرارپذير بودن آماره ها استفاده شود.