مقاله بررسي هم خواني پارامترهاي قلبي با سطوح بيهوشي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهش در پزشکي از صفحه ۱۴۱ تا ۱۴۵ منتشر شده است.
نام: بررسي هم خواني پارامترهاي قلبي با سطوح بيهوشي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عمق بيهوشي
مقاله طبقه بندي کننده KNN
مقاله پارامترهاي قلبي
مقاله شاخص BIS
مقاله اندازه گيري سطح هوشياري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضاخواه ورنوسفادراني محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي گلپايگاني سيدمحمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: مومن زاده سيروس
جناب آقای / سرکار خانم: رضوي سيدسجاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: پيشنهاد مي شود از دستگاه (BISpectral) BIS براي تعيين عمق بيهوشي استفاده شود، اما در حال حاضر به علت محدوديت امکانات کشور، متخصصين بيهوشي با توجه به تجربه خود، شاخص هاي قلبي مثل ضربان قلب و فشارخون را براي تعيين سطح بيهوشي به کار مي برند. لذا براي بررسي ميزان هم خواني شاخص هاي قلبي با سطوح بيهوشي تعيين شده از فعاليت مغز اين تحقيق انجام شد.
روش بررسي: تحقيق به روش توصيفي – پيمايشي روي دادگان ۱۴ بيمار در حين جراحي در بيمارستان ميلاد انجام شد. کليه اطلاعات بيماران در حين جراحي مثل فشارخون سيستولي، ضربان قلب و شاخص (BISpectral Index) BIS به صورت هم زمان توسط نرم افزار  Rugloopاز دستگاه Datex–ohmeda S5 ثبت گرديد. با روش دلفي نقطه برش بيشتر از ۷۵ درصد، بعنوان هم خواني تلقي شدند و درصد عدم هم خواني هر يک از سه پارامتر قلبي، فشارخون، ضربان قلب و توام فشارخون و ضربان قلبي گزارش شد.
يافته ها: ۱۴ بيمار با ميانگين سني (±انحراف معيار) ۶/۱۲± ۳/۴۳ سال بررسي شدند. همه بيماران بيهوشي متوسط، محدوده ۳۵ BIS تا ۶۵ و سبک با محدوده ۶۵ BIS تا ۸۵ را در حين جراحي تجربه کردند. درصد هم خوانيBIS  با فشارخون سيستولي ۱/۷ درصد، با ضربان قلب ۴/۲۱ درصد و با فشارخون سيستولي و ضربان قلب توام ۳/۱۴ درصد بود. ميانگين درصد هم خواني BIS با فشارخون سيستولي ۴/۵۱، با ضربان قلب 58.2 و با فشارخون سيستول و ضربان قلب توام ۶/۶۰ بود.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد که پارامترهاي قلبي در تعيين سطح بيهوشي قابل قبول ناتوان هستند. لذا بهتر است از دستگاه BIS و مانيتورهايي که بر اساس پردازش سيگنال مغز عمل مي کنند، استفاده شود.