مقاله بررسي هم خوني در کلني هاي زنبور عسل شهرستان ميانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۱۱ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: بررسي هم خوني در کلني هاي زنبور عسل شهرستان ميانه
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هم خوني
مقاله زنبور عسل
مقاله عملکرد
مقاله توليد عسل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسعدي ديزجي ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: صيامي كوروش
جناب آقای / سرکار خانم: كاووسي اورنگ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اهميت و تاثير پديده هموزيگوتي آلل هاي جنسي يا هم خوني در خصوصيات مختلف کلني هاي زنبور عسل از جمله در عملکرد و توليد محصول (عسل)، نسبت به ارزيابي اين پديده در زنبورستان هاي شهرستان ميانه اقدام گرديد. بدين منظور پنج درصد کندوهاي مدرن در مناطق مهم زنبورداري اين منطقه انتخاب و مورد بررسي قرار گرفتند. مطابق روش ارايه شده توسط روتنر، شابلوني به ابعاد ۱۰ در ۱۰ سلول به شکل لوزي تهيه گرديد و در سه قسمت هر دو طرف شان ها در منطقه تخم ريزي ملکه قرار داده شد و سلول هاي خالي به عنوان شاخص هم خوني شمارش و ثبت شدند. از هر کندو سه شان انتخاب گرديد. نمونه برداري ها در فصل تخم ريزي ملکه انجام شدند. به علاوه در فصل برداشت عسل، ميزان توليد عسل زنبورستان هاي مورد نظر بر آورد شد. تجزيه تحليل داده ها با استفاده از طرح کاملا تصادفي با داده هاي چند مشاهده اي (طرح آشيانه اي) انجام گرديد. هم چنين همبستگي بين ميزان هم خوني و توليد عسل محاسبه گرديد. اختلاف معني داري از نظر هم خوني و توليد عسل بخش ها و روستاهاي شهرستان مشاهده نشد ولي درصد هم خوني در بخش هاي مختلف عبارت بودند از ۹٫۲۲ (کندوان)، ۱۰٫۹۳ (ترکمنچاي) و ۲۳٫۴۸ (کاغذ کنان) و ميانگين کل شهرستان ۱۵٫۰۵ درصد بود. ميانگين توليد عسل به ازاي هر کندو نيز در کل شهرستان ۱۱٫۱۹ کيلوگرم برآورد شد. هم چنين بين درصد هم خوني وتوليد محصول عسل رابطه منفي معني داري مشاهده شد (r=-0.57 و P=0.039).