مقاله بررسي هورمون هاي جيبرلين، بنزيل آدنين و زآتين و درجه حرارت بر شکست خواب ريزغده سيب زميني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در نيمه دوم ۱۳۸۸ در علوم باغباني (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۶۱ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: بررسي هورمون هاي جيبرلين، بنزيل آدنين و زآتين و درجه حرارت بر شکست خواب ريزغده سيب زميني
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيب زميني
مقاله خواب ريز غده
مقاله شکست خواب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساساني روناك
جناب آقای / سرکار خانم: خزاعي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نظامي احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اين که دوران خواب در جوانه هاي ريز غده سيب زميني يکي از عوامل محدود کننده کشت آنها پس از برداشت غده ها است، اين آزمايش بر اساس طرح آشيانه در قالب طرح کاملا تصادفي با ۳ تکرار با هدف يافتن موثر ترين هورمون و دما جهت شکست سريعتر خواب ريز غده سيب زميني در بهار سال ۱۳۸۷ صورت گرفت. تيمارهاي آزمايش شامل هورمون هاي جيبرليک اسيد (در دو سطح ۵/۲ و ۵ ميلي گرم در ليتر)، زآتين (در دو سطح ۵/۱ و ۳ ميلي گرم در ليتر )، بنزيل آدنين (در دو سطح ۵ و ۱۰ ميلي گرم در ليتر) و شاهد (آب مقطر) و سه تيمار دمايي ۵، ۱۰ و ۱۵ درجه سانتي گراد بودند. نتايج نشان داد صفاتي نظير سرعت و درصد جوانه زني، ميانگين طول جوانه، تعداد جوانه هاي فعال، وزن غده ها، بطور معني داري (P≤۰٫۰۱) تحت تاثير تيمار هورموني و دمايي قرار گرفتند. در خصوص سرعت و درصد جوانه زني تحت تيمارهاي هورموني، تفاوت معني داري بين هورمون ها مشاهده نشد، اما کمترين مربوط به تيمار شاهد بترتيب با مقادير ۴/۱۴ و ۱۱ درصد بود. بيشترين تاثير بر ميانگين طول جوانه مربوط به هورمون جيبرلين ۵ ميلي گرم در ليتر بود. دماي ۱۰ درجه سانتي گراد بيشترين تاثير را بر فعال شدن جوانه ها داشت. در دماي پايين تاثير هورمون بر صفات تحت بررسي چندان قابل توجه نبود. بيشترين و کمترين کاهش وزن غده ها به ترتيب در دماي ۵ و ۱۵ درجه سانتي گراد حاصل شد.