مقاله بررسي هويت ديني و ملي جوانان کشتي گير و فوتباليست شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در المپيك از صفحه ۲۱ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: بررسي هويت ديني و ملي جوانان کشتي گير و فوتباليست شهر تهران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جوانان
مقاله کشتي گير
مقاله فوتباليست
مقاله هويت ديني
مقاله هويت ملي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: فراهاني ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: علي دوست قهفرخي ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: جلال منش امين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هویت را مجموعه عناصری از شخصیت فرد تعریف کرده اند که به وی امکان می دهد موضع خود را نسبت به جهان و دیگران مشخص کند. فرد صاحب هویت که تصویری خاص و روشن از خود و جامعه و جهان داشته باشد، در واقع معیار درونی نیز دارد. هدف از اين پژوهش، بررسي هويت ديني و ملي ورزشکاران جوان و برگزيده شهر تهران بود. بدين منظور از بين كليه ورزشكاران جوان رشته هاي كشتي (انفرادي) و فوتبال (گروهي) شهر تهران (۱۷ تا ۲۱ سال) كه در مسابقات جوانان سال ۱۳۸۶ شركت كرده بودند؛ به روش تصادفي تعداد ۲۵۰ نفر ورزشکار فوتباليست و ۱۶۰ نفر از كشتي گيران انتخاب شدند که در نهايت پس از كنار گذاشتن پرسشنامه هاي مخدوش، كار تجزيه و تحليل داده ها بر روي ۲۳۷ پرسشنامه براي ورزشكاران فوتباليست و ۱۲۹ پرسشنامه براي كشتي گيران انجام شد. اين پژوهش، توصيفي و از نوع پيمايشي و ابزار مورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته بود که مولفه هاي پاي بندي نظري و پاي بندي عملي نمونه هاي آماري را در دو بعد هویت ديني و ملي ارزيابي مي نمايد.
تجزيه و تحليل داده ها از طريق آزمونهاي آماری t انجام شد و در نهايت نتايج پژوهش نشان داد که وضيعت پاي بندي نظري (۲٫۹۷±۰٫۶۵) و عملي (۲٫۷۳±۰٫۴۹) به هويت ديني در كشتي گيران جوان شهر تهران در سطح اطمينان %۹۹، كمتر از متوسط و اين ميزان براي پاي بندي نظري (۱٫۸۶±۰٫۴۰) و عملي (۱٫۶۶±۰٫۶۷) به هويت ملي، در حد ضعيف مي باشد. همچنين ميانگين پاي بندي نظري (۲٫۹۲±۰٫۴۸) و عملي (۲٫۶۶±۰٫۵۲) به هويت ديني در ورزشكاران جوان رشته فوتبال با سطح خطای ۰٫۰۱، كمتر از متوسط و براي پاي بندي نظري (۱٫۸۵±۰٫۴۲) و عملي (۱٫۴۲±۰٫۵۷) به هويت ملي، در حد ضعيف بود. در مقايسه ميانگين هر يك از مولفه ها در دو گروه نمونه نيز، به جز مولفه پاي بندي عملي به هويت ملي (P=0.04)، در ساير مولفه ها تفاوت معني داري بين ورزشكاران دو گروه مشاهده نگرديد.
از آنجا که کشتي و فوتبال جزو ورزش هاي پرمخاطب و تاثيرگذار بوده و سهم به سزايي از ورزش کشور را به خود اختصاص مي دهند، لازم است مسوولين امر علاوه برتوسعه زيرساخت ها و برنامه ريزي براي ارتقاء مدال آوري آنها، به نقش موثر آنها در شکل گیری هويت و شخصيت افراد به ویژه جوانان نيز، توجه بيشتري معطوف نمايند.