مقاله بررسي هويت ملي و ارزشهاي جهاني شدن با تاکيد بر ايرانيان عرب زبان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهش نامه علوم اجتماعي از صفحه ۱۶۵ تا ۱۸۶ منتشر شده است.
نام: بررسي هويت ملي و ارزشهاي جهاني شدن با تاکيد بر ايرانيان عرب زبان
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هويت ملي
مقاله ايرانيان
مقاله ارزشهاي جهاني شدن
مقاله هويت قومي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلايي پور حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله تلاشي است براي تبيين نسبت جهاني شدن و رابطه هويت قومي و هويت ملي، و به اين سوال پاسخ دهد که آيا ارزشهاي بنيادين جهاني شدن سبب برجستگي هويت قومي در برابر هويت ملي در ميان عرب زبانان ايراني مي شود و به عبارتي ارزشهاي جهاني شدن چه تاثيري بر خاص گرايي در ميان عرب زبانان ايراني دارد. در اين طرح از روش پيمايش استفاده شده، و علاوه بر داده هاي کمي از داده هاي کيفي از طريق انجام مصاحبه نيز استفاده شد. جامعه آماري اين تحقيق را کليه «عرب زبانان شهر اهواز» تشکيل مي دهند و کليه افراد ۱۸ سال تا ۶۵ سال عرب زبان اهوازي مورد پرسش قرار گرفتند. براي برآورد حجم نمونه با در اختيار داشتن جامعه آماري، از فرمول کوکران استفاده شده و حجم نمونه آماري ۵۶۰ نفر برآورد گرديد. براي سنجش پاياني و اعتبار داده ها و اطلاعات جمع آوري شده از ضريب a آلفاي کرونباخ استفاده شد و براي تحليل داده ها از تحليل واريانسي و رگرسيون نيز استفاده شد. داده هاي تحقيق نشان دهنده اين واقعيت است که ارزشها و گرايش به ارزشهاي جهاني شدن سبب برجستگي بيشتر هويت قومي در برابر هويت ملي در ميان اعراب خوزستان شده است. در عين حال داده هاي کيفي نشان دهنده پتانسيل بالايي براي ادغام اجتماعي يا پذيرش اجتماعي اعراب با ساير اقوام خوزستاني است. از اين رو گفتمانهاي برابري طلبانه که بر حقوق شهروندي ابتنا دارد مي تواند راهبردهاي موثري در استحکام سازه هويت ملي باشد. مي توان داده هاي کمي و کيفي را در الگوي ناسيوناليسم مدني يا هويت مدني جديد ايرانيان تعبير و تفسير نمود.