مقاله بررسي هيدروشيميايي دشت ميان آب با استفاده از روش هاي آماري، نمودارهاي هيدروشيميايي و منطق فازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در فصلنامه زمين شناسي ايران از صفحه ۱۵ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: بررسي هيدروشيميايي دشت ميان آب با استفاده از روش هاي آماري، نمودارهاي هيدروشيميايي و منطق فازي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دشت ميان آب
مقاله روش تقسيم بندي فارسي
مقاله سيستم هيدروشيمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كلانتري نصراله
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منطق فازي يک روش طبقه بندي مناسب براي تقسيم بندي نمونه هاي شيمي آب به گروه هاي مشابه، ابزاري کارآمد براي توصيف محيط هاي هيدروژئولوژيکي است. سيستم هاي زمين شناختي و هيدروشيميايي در برخي موارد خيلي پيچيده تر از آن است که توسط روش هاي گرافيگي و آماري مرسوم تحليل شود. ويژگي هاي شيميايي و فيزيکي در چرخه طبيعت اغلب به صورت پيوسته تغيير مي کنند و ناگهاني نيستند، يا به عبارت ديگر فرآيندهاي فيزيکوشيميايي هميشه خروجي هاي مجزايي ندارند. به دليل اين پيوستگي ممکن است گروه هاي آماري به خوبي از يکديگر تفکيک نشوند و در عوض ممکن است توالي را تشکيل دهند که گروه ها با هم همپوشاني داشته باشند. در اين شرايط، روش منطق فازي مي تواند براي مدل سازي و گروه بندي مفيد باشد. در اين مطالعه ۳۰ نمونه آب زيرزميني دشت ميان آب با استفاده از روش تقسيم بندي فازي به سه گروه تقسيم شده و سپس اين گروه ها از لحاظ غلظت مجموع املاح و تيپ آب مورد بررسي قرار گرفته است. غلظت يون هاي محلول در آب زيرزميني از گروه اول به سمت گروه سوم افزايش مي يابد. در گروه اول و دوم تيپ آب بصورت کلروره سديک است و در گروه سوم سولفاته – کلسيک است. به منظور شناسايي فرآيندهاي ژئوشيميايي حاکم بر سفره آبدار، نمودارهاي ترکيبي، نسبت هاي يوني و انديس هاي اشباع کلسيت، دولوميت و ژيپس نمونه ها مورد ارزيابي قرار گرفته است. نتايج نشان داد که ترکيب شيميايي آب زيرزميني به شدت تحت تاثير تغذيه از رودخانه، رسوبات تشکيل دهنده سفره آبدار و تبخير از سطح آب زيرزميني قرار گرفته است.