مقاله بررسي هيدروليک جريان در پروژه پخش سيلاب کوثر به منظور تعيين فاصله بين کانال هاي پخش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مجله علوم و مهندسي آبخيزداري ايران از صفحه ۱ تا ۶ منتشر شده است.
نام: بررسي هيدروليک جريان در پروژه پخش سيلاب کوثر به منظور تعيين فاصله بين کانال هاي پخش
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پخش سيلاب
مقاله بررسي هيدروليک جريان
مقاله فلوم صحرايي
مقاله ايستگاه تحقيقاتي کوثر
مقاله فاصله بين کانال هاي پخش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عادل پور عبدالعلي
جناب آقای / سرکار خانم: صوفي مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از نيازهاي اساسي در طراحي پروژه هاي پخش سيلاب بررسي هيدروليک جريان و ارايه راهکار تعيين فاصله کانال هاي پخش در شرايط محيطي گوناگون است. نقش اين کانال ها کاهش قدرت کنشي جريان سطحي بوده و فاصله بين آن ها بايد به گونه اي طراحي شود که پيش از رسيدن مقادير تنش برشي و سرعت جريان به آستانه فرسايش، به وسيله خاکريز پايين دست کاهش يابد. از سوي ديگر در پروژه هاي پخش سيلاب پارامترهاي محيطي گوناگوني نظير شيب اراضي، بافت خاک، پوشش گياهي و مقاومت برشي سطح خاک بر هيدروليک جريان موثر بوده و لازم است با مراجعه به طبيعت و شبيه سازي جريان سطحي تاثير پارامترهاي محيطي را به گونه واقعي بررسي نمود. هدف از اين پژوهش بررسي هيدروليک جريان در پروژه هاي پخش سيلاب و تعيين فاصله مناسب بين کانال هاي پخش در شرايط محيطي يکي از عرصه هاي مهم پخش سيلاب در گربايگان فسا بوده است. در اين پژوهش از يک دستگاه فلوم صحرايي از جنس آهن سياه به طول ۱۲۰ متر، عرض ۰٫۴ متر و ارتفاع ديواره ها ۰٫۲۵ متر استفاده شد و با شبيه سازي جريان سطحي به ارتفاع ۰٫۱ متر پارامترهاي شدت جريان جاري در فلوم و عمق متوسط جريان در مقاطع عرضي متوالي به گونه مستقيم اندازه گيري شده و ساير پارامترها از جمله ميانگين سرعت جريان، تنش برشي جريان، عدد فرود و عدد رينولدز با استفاده از معادله هاي موجود محاسبه شده اند. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد، پارامترهاي هيدروليکي جريان نظير سرعت متوسط و تنش برشي جريان در امتداد شيب اراضي افزايش مي يابد. نمودار تغييرات اين پارامترها در طول بستر فلوم خطي و يکنواخت نبوده بلکه متناسب با مقاومت برشي سطح خاک تغيير کرده است. نوع و شکل جريان اغلب متلاطم و زير بحراني بوده و تنها در انتهاي بستر فلوم که سرعت جريان افزايش مي يابد، جريان فرا بحراني شده و شرايط به تدريج براي شروع فرسايش فراهم مي شود. در اين پژوهش تنش برشي بيشينه در فاصله حدود ۷۵ متري از ابتداي فلوم تشکيل شده است و اگر تنش برشي جريان به عنوان پارامتر فرسايندگي جريان فرض شود، پيشنهاد مي شود اين طول به عنوان فاصله بين کانال هاي پخش در ايستگاه کوثر در نظر گرفته شود.