مقاله بررسي هيستوپاتولوژيکي غدد تناسلي در ماهي شاکولي تيگريس (Chalcalburnus mossulensis) مبتلا به انگل ليگولا اينتستيناليس(Ligula intestinalis) در سد قشلاق سنندج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۱۱ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: بررسي هيستوپاتولوژيکي غدد تناسلي در ماهي شاکولي تيگريس (Chalcalburnus mossulensis) مبتلا به انگل ليگولا اينتستيناليس(Ligula intestinalis) در سد قشلاق سنندج
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاه کولي تيگريس
مقاله ليگولا اينتستيناليس
مقاله غدد تناسلي
مقاله هيستوپاتولوژي
مقاله سنندج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پارسا علي
جناب آقای / سرکار خانم: مجازي اميري باقر
جناب آقای / سرکار خانم: شريف پور عيسي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ماهي شاه کولي تيگريس (Chalcalburnus mossulensis) از خانواده کپور ماهيان بوده و در درياچه پشت سد قشلاق کردستان ايران به عنوان ماهي بومي شناخته مي شود. تغييرات بافت غدد تناسلي توسط انگل ليگولا اينتستيناليس (Ligula intestinalis) در بعضي ماهيان گزارش شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسي تاثير انگل ياد شده بر روي بافت غدد تناسلي ماهي شاه کولي تيگريس انجام شد. در اين مطالعه ۱۴۴ قطعه ماهي از گونه مورد نظر صيد و شناسايي شدند که از اين تعداد ۴۰ قطعه ماهي سالم و ۱۰۴ قطعه ماهي الوده بودند. در بررسي نمونه هاي بافتي غدد تناسلي ماهيان الوده، در تخمدان تغييرات دژنراتيو غير طبيعي به شكل اووسيتهاي اترتيك، خونريزي وارتشاح سلولهاي اماسي و در بافت بيضه ماهيان الوده خونريزي هاي پراكنده، اتروفي بيضه و تجمع مراکز ملانوماکروفاژ به عنوان تغييرات پاتولوژيك جلب توجه نمود که الودگي ماهيان با انگل ليگولا اينتستيناليس را مي توان دليلي بر اين تغييرات دانست. بر اين اساس شيوع اين انگل در منابع ابي مختلف را بايد از نظر حفظ ذخاير ابزيان مورد توجه قرار داد و اقدامات لازم جهت قطع چرخه انگل در منابع ابي طبيعي و استخرهاي پرورش ماهي صورت گيرد.