مقاله بررسي هيستوپاتولوژيک تاثيرات متادون بر سيستم اعصاب مرکزي نوزادان موش سوري در طول دوره شيرخواري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۹۰ در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: بررسي هيستوپاتولوژيک تاثيرات متادون بر سيستم اعصاب مرکزي نوزادان موش سوري در طول دوره شيرخواري
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اوپيوئيد
مقاله دژنراسيون
مقاله متادون
مقاله هيپوکامپ
مقاله هيستوپاتولوژي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نامجو عبدالرسول
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي شهرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: انصاري نيا محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: متادون از جمله داروهاي ضد درد اوپيوئيدي است که به صورت رايج براي سم زدايي بيماران وابسته به مواد افيوني و تسکين دردهاي مزمن مورد استفاده قرار مي گيرد. اين مطالعه با هدف بررسي هيستوپاتولوژيک تاثيرات متادون بر سيستم اعصاب مرکزي نوزادان موش سوري در طول دوره شيرخواري انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي تعداد ۲۸ سر موش ماده بالغ آبستن نژاد سوري به طور تصادفي به ۴ گروه ۷ تايي تقسيم شدند. پس از زايمان موش هاي مادر گروه هاي تيمار، متادون را به مدت ۲۵ روز متوالي به روش داخل صفاقي به ميزان ۳، ۶ و ۹ ميلي گرم به ازاء هر ميلي گرم وزن بدن و موش هاي گروه کنترل آب مقطر را به همان روش دريافت نمودند. در روز بيست و هفتم، نوزادان توزين شدند و پس از بيهوشي با کلروفرم مغز از حفره جمجمه خارج و جهت مطالعه آسيب شناسي، مقاطع بافتي تهيه و به روش هماتوکسيلين و ائوزين رنگ آميزي، و مورد مطالعه ميکروسکوپي قرار گرفتند. داده ها به کمک آزمون آماري آناليز واريانس يک طرفه و شفه تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: بر اساس نتايج بدست آمده مصرف متادون باعث کاهش وزن و طول تاجي – دنبالچه اي و افزايش درصد وزن مغز به بدن گرديد (P<0.001) که اين تغييرات با دوز مصرفي رابطه عکس داشت. همچنين نوزادان در گروه هاي در معرض متادون، تغييرات دژنراسيون همراه با سلول هاي آپوپتوتيک در ناحية شکنج دندانه اي (DG) و ناحيه شاخ آمون (CA3) هيپوکامپ را نشان دادند.
نتيجه گيري: نتايج مطالعه حاضر نشان داد مصرف متادون در مادران شيرده مي تواند باعث کاهش شاخص هاي رشد و اختلالات ساختاري در مغز نوزادان شود.