مقاله بررسي هيستوپاتولوژي و ايمونوهيستوشيمي فرم هاي حاد، مزمن غيرلوپوئيد و مزمن لوپوئيد ليشمانيوز جلدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان از صفحه ۲۸۱ تا ۲۹۶ منتشر شده است.
نام: بررسي هيستوپاتولوژي و ايمونوهيستوشيمي فرم هاي حاد، مزمن غيرلوپوئيد و مزمن لوپوئيد ليشمانيوز جلدي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ليشمانيا تروپيکا
مقاله ايمونوهيستوشيمي
مقاله سلول هاي لانگرهانس +CD1a
مقاله لنفوسيت +TCD8

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شمسي ميمندي سيمين
جناب آقای / سرکار خانم: اسلام منش طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: دبيري شهريار
جناب آقای / سرکار خانم: شمسي ميمندي منظومه
جناب آقای / سرکار خانم: ناجي مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ليشمانيوز جلدي لوکاليزه نوع خشک ناشي از ليشمانيا تروپيکا يکي از شايع ترين عفونت هاي انگلي پوستي در استان کرمان است. به نظر مي رسد ايمني سلولي و سلول هاي زمينه اي التهاب نقش مهمي در اين عفونت دارند. هدف از اين تحقيق بررسي پاسخ ايمني ميزبان در سطح بافتي ضايعه جلدي ناشي از ليشمانيا تروپيکا و ارتباط آن با تظاهرات باليني و طول مدت بيماري است.
روش : بيوپسي پوستي ۵۳ بيمار مبتلا به انواع حاد (کمتر از ۲ سال)، مزمن غيرلوپوئيد (بيشتر يا مساوي ۲ سال) و مزمن لوپوئيد (ضايعات جديد اطراف اسکار قبلي) ليشمانيوز جلدي ناشي از ليشمانيا تروپيکا با استفاده از رنگ آميزي هماتوکسيلين- ائوزين براي تعيين درصد سلول هاي التهابي و تغييرات اپيدرمي و درمي و رنگ آميزي ايمونوهيستوشيمي براي تعيين ميزان گيرنده هاي CD20 , CD4 , CD8 , CD3 , CD68 و CD1a بررسي گرديد.
يافته ها: ميانگين درصد سلول هاي لانگرهانس CD1a+ در اپيدرم و درم ضايعات مزمن نوع لوپوئيد نسبت به ضايعات نوع حاد بسيار بيشتر بود. هم چنين لنفوسيت T غالب در هر سه نوع ليشمانيوز جلدي حاد، مزمن غيرلوپوئيد و مزمن لوپوئيد TCD8+ بود.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد که سلول هاي لانگرهانس CD1a+ در تبديل ضايعه جلدي ليشمانيوز به نوع لوپوئيد موثر باشند. احتمالا اين سلول ها باعث سرکوب سيستم ايمني عليه ليشمانيوز مي شوند و هم چنين با عرضه مداوم آنتي ژن هاي انگل ليشمانيا به سيستم ايمني باعث ايجاد تحمل نسبت به انگل مي گردند. بنابراين نياز به بازنگري در مورد نقش اين سلول ها در پاسخ ايمني پوستي عليه ليشمانيوز مي باشد. هم چنين به نظر مي رسد که احتمالا لنفوسيت هاي TCD8+ در از بين بردن انگل و بهبود ليشمانيوز جلدي ناشي از ليشمانيا تروپيکا نقش موثري دارند.