مقاله بررسي هيستوپاتولوژي و ماركرهاي بيولوژي در زنان مبتلا به سرطان پستان قبل از يائسگي (زير ۴۰ سال) و پس از يائسگي (بالاي ۶۰ سال) در بيمارستان رسول اكرم (ص) و آتيه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد ۱۳۸۹ در علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران) از صفحه ۴۹ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: بررسي هيستوپاتولوژي و ماركرهاي بيولوژي در زنان مبتلا به سرطان پستان قبل از يائسگي (زير ۴۰ سال) و پس از يائسگي (بالاي ۶۰ سال) در بيمارستان رسول اكرم (ص) و آتيه
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان پستان
مقاله قبل و بعد از يائسگي
مقاله مارکرهاي بيولوژي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كديور مريم
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي ميترا
جناب آقای / سرکار خانم: جديدفرد ريحانه
جناب آقای / سرکار خانم: جولايي آزاده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سرطان پستان شايعترين بدخيمي و شايعترين سرطان منجر به مرگ در زنان مي باشد. يكي از عواملي كه در نحوه پيش آگهي و درمان سرطان پستان مطرح شده است، وضعيت هورمونها و رسپتورهاي هورموني مي باشد. مطالعه موجود با هدف تعيين و مقايسه هيستوپاتولوژي و ماركرهاي بيولوژي (ER، PR، P53، Her2/neu و Ki-67) در سرطان پستان در گروههاي سني زنان مبتلا زير ۴۰ سال و بالاي ۶۰ سال در بيمارستان رسول اكرم (ص) و آتيه انجام گرفته است.
روش كار: در اين مطالعه مقطعي تحليلي پس از بررسي فايل آزمايشگاه بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص) و آتيه، ۶۰ تومور پستان زير ۴۰ سال و ۵۷ تومور پستان بالاي ۶۰ سال وارد مطالعه شدند. پس از تهيه لام، رنگ آميزي ايمونوهيستوشيمي از نظر ماركرهاي رسپتور استروژن (ER)، رسپتور پروژسترون (PR)، Ki-67،P53  و HER2/neu انجام شد و نتايج آن توسط پاتولوژيست مجرب ارزيابي گرديد. همچنين داده هاي پاتولوژيك نيز جمع آوري شد. نتايج با استفاده از نرم افزارSPSS12  و آزمون هاي آماري T_Student وChi2  آناليز گرديد.
يافته ها: بين گروه زير ۴۰ سال و گروه بالاي ۶۰ سال اختلاف معني داري بين سايز تومور، درگيري لنفاوي، گريد هيستولوژيك،
Stage  تومورهاي مورد بررسي، بيوماركر ER، PR و بروز  Her2/neuوجود نداشت. در مورد Ki-67 افزايش قابل ملاحظه ولي غير معني دار از لحاظ آماري در گروه زير ۴۰ سال جود داشت. بروز P53 تغيير يافته در گروه زير ۴۰ سال بطور معني داري بالاتر بود Chi2 value=4.35 P=0.037. (=4.35).
نتيجه گيري: مطابق نتايج اين تحقيق، مطالعه حاضر اختلاف عوامل هيستوپاتولوژيك در كانسر پستان پره و پست منوپوزال را تاييد نكرد. بين محتواي وابستگي هورموني كانسر قبل و بعد از يائسگي اختلاف قابل ملاحظه اي وجود ندارد. بروز HER2/neu نيز بعنوان يك فاكتور پروگنوستيك مستقل در شناسايي رفتار بيولوژيك كانسر پستان مطرح مي گردد. بروز بالاي Ki-67 و نيز اختلاف قطعي بروز P53 تغيير يافته در زنان مبتلا به كانسر پستان زير ۴۰ سال در اين مطالعه نشانگر احتمالي ماهيت مجزاي عوامل بوجود آورنده كانسر پستان، قبل و بعد از سن باروري است.