مقاله بررسي هيستوژنز عدسي چشم گوسفند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در آسيب شناسي درمانگاهي دامپزشکي (دامپزشکي تبريز) از صفحه ۵۲۹ تا ۵۳۷ منتشر شده است.
نام: بررسي هيستوژنز عدسي چشم گوسفند
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عدسي چشم
مقاله گوسفند
مقاله هيستوژنز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: نجار رضا
جناب آقای / سرکار خانم: كيهان منش رعنا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين بررسي ۷۸ نمونه جنين گوسفند تهيه و بعد از جداسازي چشم، عدسي چشم هاي مذکور مورد مطالعه آناتوميکي و با سه روش رنگ آميزي هماتوکسيلين – ائوزين، ورهاف و پاس مورد مطالعه بافت شناسي قرار گرفت. نتايج به دست آمده مشخص کرد که وزيکول عدسي در اين حيوان تا ۳۰ روزگي به طور کامل تشکيل و تماس خود را به طور کامل از اکتودرم سطحي از دست مي دهد. در ۴۰ روزگي اپيتليوم ديواره خلفي عدسي با رشد خود و تشکيل رشته هاي الاستيکي به سمت جلو و محدود کردن فضاي داخلي وزيکول، به تدريج شروع به از بين رفتن مي کند. تراکم و ضخامت رشته هاي عدسي تا ۱۵۰ روزگي افزوده مي شود. همچنين کپسول سطح خلفي عدسي در روز ۴۰ شروع به تشکيل شدن مي کند. در ۵۰ روزگي فضاي داخلي وزيکول توسط رشته هاي الاستيکي پر شده و اپيتليوم سطح جلويي به تدريج به صورت مکعبي ساده در مي آيد. در روز ۵۰ کپسول سطح جلويي عدسي به تدريج ظاهر و در روز ۶۰ کامل و تا ۱۵۰ روزگي فقط کمي بر ضخامت آن افزوده مي شود. از ۸۰ روزگي به بعد به علت افزايش رشد رشته هاي عدسي، تحدب بخش خلفي به تدريج از تحدب بخش جلويي بيشتر خواهد شد.