مقاله بررسي واكنش شش رقم گوجه فرنگي نسبت به نماتد گره ريشه Meloidogyne javanica در شرايط گلخانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در دانش گياهپزشكي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱۹ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: بررسي واكنش شش رقم گوجه فرنگي نسبت به نماتد گره ريشه Meloidogyne javanica در شرايط گلخانه
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حساس
مقاله صفات توليدمثلي نماتد
مقاله صفات رشدي گياه
مقاله متحمل
مقاله مقاوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مصلحي شلاله
جناب آقای / سرکار خانم: نيكنام غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اهري زاد سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
واكنش چهار رقم گوجه فرنگي مزرعه اي شامل Super Strain B، Super Chief،Mobil  و Royal و دو رقم گلخانه اي Polaris و  ES 1002 F1در برابر گونه Meloidogyne javanica مورد بررسي قرار گرفت. گياه چه هاي گوجه فرنگي در مرحله پنج الي شش برگي، با دو غلظت ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ تخم و لارو نماتد به ازاي هر كيلوگرم خاك گلدان، مايه زني و تيمارهاي شاهد نيز تنها آب دريافت كردند. آزمايش بر پايه طرح كاملا تصادفي و با ده تكرار انجام گرفت. شصت روز پس از مايه زني، برخي صفات رشدي گياه و صفات مربوط به توليدمثل نماتد، اندازه گيري و جمعيت نهايي، فاكتور توليدمثلي، شاخص هاي گره و كيسه تخم ارزيابي شدند. نتايج نهايي نشان داد كه تمام ارقام مزرعه اي نسبت به نماتد گره ريشه حساس بودند، با اين وجود، رقم مزرعه اي Super Chief بالاترين آلودگي را داشت. رقم گلخانه ايPolaris  به عنوان رقم نسبتا متحمل و رقم گلخانه اي ES 1002 F1 نيز كه نسبت به ساير ارقام، آلودگي كم تري داشت به عنوان رقم نسبتا مقاوم ارزيابي گرديد.