مقاله بررسي واکنش ارقام و لاين هاي سويا به تنش کم آبي در مرحله نمو غلاف با استفاده از شاخص هاي حساسيت و تحمل به تنش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي به زراعي(تنش هاي محيطي در علوم گياهي) از صفحه ۱۰۱ تا ۱۰۷ منتشر شده است.
نام: بررسي واکنش ارقام و لاين هاي سويا به تنش کم آبي در مرحله نمو غلاف با استفاده از شاخص هاي حساسيت و تحمل به تنش
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص تحمل
مقاله ميانگين هندسي بهره وري
مقاله شاخص حساسيت به تنش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دانشيان جهانفر
جناب آقای / سرکار خانم: هادي حامد
جناب آقای / سرکار خانم: جنوبي پريسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اثر تنش کم آبي در مرحله تشکيل غلاف بر ميزان تحمل هشت رقم و لاين سويا ارزيابي شد. نتايج نشان داد که عملکرد دانه در شرايط آبياري مطلوب با شاخص تحمل، شاخص تحمل به تنش، ميانگين بهره وري، ميانگين هندسي بهره وري ارتباط مثبت و معني داري داشت. عملکرد دانه در شرايط تنش با تحمل به تنش، ميانگين هندسي بهره وري ارتباط مثبت و معني داري داشت. لاين M4 با توليد ۳۲۶۹ کيلوگرم در هکتار و لاين M12 نيز با مقدار ۱۷۳۹ کيلوگرم در هکتار کمترين عملکرد دانه را در شرايط آبياري مطلوب داشتند. در شرايط تنش کم آبي ژنوتيپ Clark با توليد ۱۳۸۵ کيلوگرم در هکتار بالاترين و لاين SRF پايين ترين عملکرد را با ۸۰۱ کيلوگرم در هکتار توليد کردند. کمترين کاهش عملکرد را لاين M12 با ۲۹٫۴ درصد و بيشترين کاهش عملکرد را لاين M4 با ۶۳٫۶ درصد کاهش نشان دادند. ميانگين عملکرد ارقام در شرايط آبياري و تنش به ترتيب برابر با ۲۵۱۲ و ۱۱۹۱ کيلوگرم در هکتار بود و شدت تنش معادل ۰٫۵۲۶ بود. با توجه به همبستگي مثبت و معني دار بين عملکرد دانه درشرايط تنش کم آبي و مطلوب با ميانگين هندسي بهره وري و شاخص تحمل به تنش، به نظر مي رسد از اين شاخص مي توان در شناسايي ژنوتيپ ها متحمل به کم آبي استفاده کرد.