مقاله بررسي واکنش ارقام کلزا به کشت تاخيري در شرايط آب و هوايي کرج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۶ در يافته هاي نوين كشاورزي از صفحه ۱۹۱ تا ۱۹۹ منتشر شده است.
نام: بررسي واکنش ارقام کلزا به کشت تاخيري در شرايط آب و هوايي کرج
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلزا
مقاله کشت تاخيري
مقاله تاريخ کاشت
مقاله رقم
مقاله عملکرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سالي اميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مدني حميد
جناب آقای / سرکار خانم: شيراني راد اميرحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي واکنش ارقام کلزا به کشت تاخيري، آزمايشي در مزرعه تحقيقاتي موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر واقع در کرج انجام شد. اين آزمايش به صورت اسپيلت پلات در قالب طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي در چهار تکرار انجام شد. تاريخ کاشت در دو سطح (۷ مهر ماه و ۱ آبان ماه) در کرت هاي اصلي و ارقام در ۱۳ سطح در کرت هاي فرعي قرار گرفتند. ارقام مورد برررسي شامل Elite، Olpro، Sinatra، Sahara، Modena، Geronimo، ARG-91004، Dexter، SLMO46، Okapi، Frederic، ORW20-3002 و RG4504 بودند. صفات مورد بررسي شامل ارتفاع بوته، قطر ساقه، تعداد خورجين در بوته، تعداد دانه در خورجين، وزن هزار دانه و عملکرد دانه بود. نتايج نشان داد که با تاخير در کاشت ارتفاع بوته، قطر ساقه و تعداد دانه در خورجين کاهش داشتند ولي اين کاهش معني دار نبود و در مورد صفت تعداد خورجين در بوته تاخير در کاشت باعث افزايش اين صفت شد. رقم Olpro با ميانگين ۱۲۶ سانتي متر بيشترين ارتفاع را در بين ارقام توليد کرد ولي بين ارقام از نظر قطر ساقه اختلاف معني دار مشاهده نشد. بيشترين تعداد خورجين در بوته مربوط به رقم Sinatra با ميانگين ۷۸٫۴۷ عدد بود. همچنين بيشترين تعداد دانه در خورجين به رقم SLM046 اختصاص داشت. بيشترين وزن هزار دانه مربوط به رقم RG4504 بود. از لحاظ عملکرد دانه نيز بيشترين عملکرد در تاريخ کاشت اول و مربوط به رقم Elite به ميزان ۵۲۷۱ کيلوگرم در هکتار مي باشد.