مقاله بررسي واکنش رقابتي سه رقم گندم به تراکم هاي مختلف يولاف وحشي (Avena ludovicianal) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهشهاي زراعي ايران از صفحه ۴۶۵ تا ۴۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسي واکنش رقابتي سه رقم گندم به تراکم هاي مختلف يولاف وحشي (Avena ludovicianal)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رقابت
مقاله تراکم علف هرز
مقاله پتانسيل عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارع فيض آبادي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: ساربان هادي
جناب آقای / سرکار خانم: رجب زاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: خزاعي هادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي واکنش رقابتي سه رقم گندم با تراکم هاي مختلف يولاف وحشي آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار در سال زراعي ۸۷ – ۱۳۸۶ در مزرعه هنرستان کشاورزي مه ولات اجرا شد. عوامل آ‍زمايش شامل سه رقم گندم (فلات، سپاهان و پيشتاز) و تراکم يولاف وحشي در ۵ سطح(۰، ۵، ۱۰، ۲۰، ۴۰ بوته در متر مربع) بود. نتايج حاصل از اين بررسي نشان داد که بيشترين عملکرد در هر سه رقم در شرايط عاري از علف هاي هرز بدست آمد. رقم پيشتاز چه از نظر قابليت رقابتي و چه از نظر خصوصيات رشدي و پتانسيل عملکرد نسبت به دو رقم ديگر برتري نشان داد، به طوري که در مقايسه بين سه رقم گندم در تيمار ۴۰ بوته يولاف وحشي در متر مربع باعث کاهش عملکرد ۴۴٫۶۶% در رقم فلات،۴۲٫۶%  در رقم سپاهان و ۳۴٫۱۲% در رقم پيشتاز نسبت به شاهد بدون علف هرزگرديد. با افزايش تراکم يولاف وحشي، کاهش رشد رويشي و زايشي شدت يافت و در تراکم ۴۰ بوته در متر مربع کاهش عملکرد دانه و بيولوژيک معني دار (p<%5) بود. به نظر مي رسد که يولاف وحشي با اثر بر روي تعداد پنجه هاي بارور، شاخص سطح برگ، ارتفاع بوته، وزن هزار دانه و تعداد دانه توليدي در هر سنبله گندم، به دليل سايه اندازي و رقابت در طول فصل رشد و تاثير بر مراحل زايشي گندم سبب کاهش عملکرد و شاخص برداشت درتمامي ارقام مورد استفاده شده باشد. شدت کاهش در عملکرد، با توجه به خصوصيات رقابتي و مورفولوژيکي در هر رقم متفاوت بود.