مقاله بررسي واکنش سرمايه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران نسبت به جنبه هاي پايداري اقلام تعهدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهش هاي حسابداري مالي از صفحه ۳۱ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: بررسي واکنش سرمايه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران نسبت به جنبه هاي پايداري اقلام تعهدي
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله واکنش سرمايه گذاران
مقاله اقلام تعهدي
مقاله پايداري
مقاله اقلام تعهدي خلاف قاعده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حقيقت حميد
جناب آقای / سرکار خانم: ايران شاهي علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهشگراني که واکنش بيش از اندازه سهامداران را مطالعه نموده اند، به اين نتيجه رسيده اند که سرمايه گذاران نسبت به عملکرد مالي گذشته شرکت ها واکنش بيش از اندازه نشان مي دهند؛ به اين معني که سرمايه گذاران، سهام هاي با عملکرد گذشته خوب را بالاتر از ارزش ذاتي و سهام هاي با عملکرد مالي گذشته ضعيف را پايين تر از ارزش ذاتي،  ارزش گذاري مي کنند. بنابراين، پس از مدتي، وقتي سرمايه گذاران تشخيص دهند انتظارات قبلي آنها بجا نبوده، قيمت سهام به ارزش ذاتي و واقعي خود باز مي گردد. پژوهش حاضر به بررسي واکنش بيش از اندازه سهامداران بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در اين بررسي، واکنش سرمايه گذاران نسبت به تغييرات اقلام تعهدي بررسي شده است. جامعه آماري تحقيق، شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. دوره زماني تحقيق ۹ سال از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۶ است. براي آزمون فرضيه هاي تحقيق از دو روش رگرسيون و پرتفوي استفاده شده است. نتايج به دست آمده، حاکي است که در بازار سرمايه ايران، واکنش نادرست سرمايه گذاران نسبت به اقلام تعهدي وجود دارد، ولي پايداري اقلام تعهدي عامل گمراهي سرمايه گذاران نيست.