مقاله بررسي واکنش ژنوتيپ هاي گندم نان (.Triticum aestivum L) به تنش شوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهش در علوم كشاورزي (JOURNAL OF RESEARCH IN AGRICULTURAL SCIENCE) از صفحه ۲۱ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: بررسي واکنش ژنوتيپ هاي گندم نان (.Triticum aestivum L) به تنش شوري
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش شوري
مقاله گندم
مقاله کلرورسديم
مقاله نسبت K+/Na+

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گماريان مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: ملبوبي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: درويش فرخ
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي سيدابوالقاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين بررسي واکنش ۱۵ ژنوتيپ گندم نان به تنش شوري حاصل از کلرور سديم در يک مطالعه گلخانه اي مورد ارزيابي قرار گرفت. اين مطالعه در يک آزمايش فاکتوريل در قالب طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي در ۴ تکرار اجرا شد. بذور ژنوتيپ هاي انتخابي در گلدان هاي حاوي ماسه بادي کشت گرديدند. در تيمار شاهد به هر گلدان محلول غذايي هوگلند و در تيمار شوري محلول غذايي هوگلند حاوي ۱۵۰ ميلي مولارNaCl  داده شد. در بين ژنوتيپ هاي استفاده شده از دو رقم کارچيا -۶۶ و چيني بهاره به ترتيب به عنوان شاهد متحمل و حساس استفاده گرديد. ساير ژنوتيپ ها شامل ارقام روشن، کوير، ماهوتي، قدس و لاين هاي دابل هاپلوئيد DH-1557-1، DH-1557-3، DH-1557-7، DH-1557-15، DH-1557-33 و DH-1102-12 که از تلاقي گندم و ذرت حاصل شده بودند و ۳ لاينOnfarm-4 ، Onfarm-6 و Onfarm-9 بود. نتايج نشان دهنده آن بود که بين ژنوتيپ هاي متحمل و همچنين حساس از نظر جذب يون سديم و پتاسيم تنوع وجود دارد. شاخص نسبت پتاسيم به سديم همبستگي بالا و معني داري با طول دوره پرشدن دانه و وزن خشک دانه داشت. زمان گلدهي در ژنوتيپ هاي مورد بررسي تحت تاثير تنش قرار نگرفته بود. با اعمال تنش طول دوره پرشدن دانه در ژنوتيپ هاي مورد بررسي کاهش يافته بود و اين کاهش در ژنوتيپ هاي حساس بيشتر از ژنوتيپ هاي متحمل بود. تجزيه خوشه اي ژنوتيپ هاي مورد بررسي را به چهار گروه دسته بندي نمود. جهت تفکيک تحمل مطلق و نسبي ژنوتيپ هاي مورد مطالعه از شاخص حساسيت محيطي استفاده گرديد. از نظر تحمل نسبي وزن خشک بوته و دانه رقم ماهوتي و لاين دابل هاپلوئيدDH-1557-3  نسبت به بقيه ژنوتيپ ها برتري داشتند که نشانگر تجمع ژن هاي مقاومت در اين ژنوتيپ ها مي باشد. رقم قدس و لاين DH-1102-12 از اين نظر در پايين ترين مقدار قرار داشتند. تحمل مطلق رقم روشن در بيشترين مقدار قرار داشت و از بين لاين هاي Onfarm ، لاين Onfarm-6 تحمل مطلق بالاتري نسبت به لاين هاي Onfarm-4 و Onfarm-9 داشت.