مقاله بررسي وجود محافظه کاري در گزارش گري مالي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پيشرفت هاي حسابداري (علوم اجتماعي و انساني شيراز) از صفحه ۸۵ تا ۱۱۹ منتشر شده است.
نام: بررسي وجود محافظه کاري در گزارش گري مالي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۳۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محافظه کاري
مقاله اندازه گيري کمي ويژگيهاي کيفي
مقاله اقلام تعهدي غيرعملياتي
مقاله واکنش نامتقارن سود
مقاله چولگي جريان وجه نقد عملياتي
مقاله چولگي توزيع سود نقدي
مقاله محافظه کاري شرطي
مقاله محافظه کاري غيرشرطي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ستايش محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: جماليان پور مظفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر با بهره گيري از مدل هاي متداول در ادبيات موضوعه، به بررسي وجود محافظه کاري در گزارش گري مالي پرداخته است. پژوهش ياد شده، بر روي ۱۹۴ شرکت پذيرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران در بازه زماني ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۷ انجام پذيرفت. بدين منظور، از تکنيکهاي آماري تجزيه و تحليل رگرسيون ساده چند متغيره، آزمون آماري مقايسه ميانگينها، آزمون آماري تحليل واريانس يکطرفه، تکنيک آماري کوريسکال – واليس، تکنيک آماري کولموگروف – اسميرنوف و بررسي چولگي توزيع استفاده شده است. نتايج پژوهش بيان گر آن است که در اکثريت موارد، پاسخ نامتقارن ميان سود حسابداري و بازدهي سهام (چه در سطح کليه شرکتها و چه در سطح صنايع مختلف) وجود ندارد. علاوه بر آن، اقلام برآمده از محافظه کاري مديران و حسابداران، يعني اقلام تعهدي غيرعملياتي، با گذشت زمان تغيير قابل ملاحظه اي نداشته است. همچنين، بررسي تفاوت ميزان چولگيهاي جريان وجه نقد عملياتي و توزيع سود نقدي روشن کرد که در سطح کل شرکتها، چولگي جريان وجه نقد عملياتي بيشتر است، در صورتي که در سطح صنايع مختلف، چولگي توزيع سود نقدي افزونتر بود. به علاوه، نتايج حاصل از بررسي تفکيک اختلاف ارزش بازار و ارزش دفتري خالص داراييها نشان ميدهد که محافظه کاري شرطي و غيرشرطي در هر دو سطح پژوهش، اعم از کل شرکتها و صنايع مختلف وجود داشته و روند آن نيز صعودي است.