مقاله بررسي وجود محدوديت مالي و اثر آن بر کاهش توليد برنج در شمال: کاربرد تابع توليد غيرمستقيم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۱۰۷ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسي وجود محدوديت مالي و اثر آن بر کاهش توليد برنج در شمال: کاربرد تابع توليد غيرمستقيم
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تابع توليد غيرمستقيم
مقاله برنج
مقاله اعتبارات
مقاله مازندران
مقاله گيلان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلامي حبيب اله
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه به بررسي اثر وجود محدوديت منابع مالي و تاثير آن بر سطح توليد برنج در دو استان مازندران و گيلان مي پردازد. در اين راستا از رهيافت تابع توليد غيرمستقيم و با به کارگيري اطلاعات مربوط به توليدات برنج براي سال زراعي ۱۳۸۶ در استان هاي ياد شده استفاده شده است. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد که کمبود اعتبارات و منابع مالي در تمامي شهرستان هاي دو استان وجود دارد، بطوريکه در استان گيلان منابع مالي در دسترس ۰۱/۲۳ و در استان مازندران ۰۴/۲۱ درصد کمتر از ميزان لازم براي دستيابي به سطح مطلوب اقتصادي در توليد است. اين کمبود موجب کاهش ميزان توليدات فعلي در سطح ۷۸/۲۴ درصد در استان اول و ۲۲/۲۳ درصد در استان دوم نسبت به ميزان توليد در نبود محدوديت مالي شده است. با توجه نقش به اين دو استان در تامين برنج موردنياز کشور، تامين اعتبارات موردنياز مي تواند نقش قابل توجهي در کاهش واردات اين محصول داشته باشد.