مقاله بررسي وجود ژن هاي بتالاکتامازي bla-SHV و (bla-AmpC (CITM, FOX در ايزوله هاي باليني اشريشياکلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علمي سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران از صفحه ۲۶۹ تا ۲۷۶ منتشر شده است.
نام: بررسي وجود ژن هاي بتالاکتامازي bla-SHV و (bla-AmpC (CITM, FOX در ايزوله هاي باليني اشريشياکلي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشريشياکلي
مقاله بتالاکتامازهاي وسيع الطيف گروه Ampc, SHV بتالاکتاماز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطان دلال محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: صباغي آيلار
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح جليل
جناب آقای / سرکار خانم: ملاآقاميرزايي هدروشا
جناب آقای / سرکار خانم: رستگارلاري عبدالعزيز
جناب آقای / سرکار خانم: اشراقيان محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فردصانعي عاطفه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: مقاومت به آنتي بيوتيک هاي بتالاکتام در ميان ايزوله هاي باليني، در اکثر مواقع ناشي از توليد آنزيم هاي بتالاکتامازي است. در سال هاي اخير، توليد آنزيم هاي بتالاکتامازي طيف وسيع (ESBLs) و AmpC بتالاکتامازي در ميان ايزوله هاي باليني به ويژه باکتري Escherichia coli شيوع فراواني يافته و از آنجا که اين بتالاکتامازها شامل چندين زير خانواده مي باشند، طراحي و استفاده از پرايمرهاي يونيورسال به منظور شناسايي کامل اين زير خانواده ها مي تواند مفيد واقع شود. لذا هدف از انجام اين مطالعه، بررسي فنوتيپي شيوع آنزيم هاي ESBLs و شناسايي ژن هاي بتالاکتامازيSHV ، ITM و FOX با استفاده از پرايمرهاي يونيورسال از طريق PCR در نمونه هاي باليني E.coli مي باشد.
روش کار: ۵۰۰ نمونه باليني از بيمارستان هاي شهر تهران جمع آوري شد که از اين بين، ۲۰۰ باکتري E.coli از طريق تست هاي بيوشيميايي انتخاب گرديد و به منظور تشخيص فنوتيپي سويه هاي E.coli مولد آنزيم هاي بتالاکتامازي، تست هاي Disk diffusion method و Combined disk به کار گرفته شد که در نهايت سويه هاي غربال شده در تست هاي فنوتيپي، جهت PCR ژن هاي بتالاکتامازيSHV ،  CITMو FOX مورد بررسي قرار گرفتند.
يافته ها: از ۲۰۰ سويه مورد بررسي، (۶۴%) ۱۲۸ ايزوله از طريق تست هاي فنوتيپي براي انجام پروسه PCR ژن هاي SHV و AmpC انتخاب شد، (۵/۵%) ۷ و (۲/۱۰%) ۱۳ ايزوله با اطمينان ۹۵% به ترتيب حاوي ژن هاي SHV و CITM بود و ژن FOX در هيچ ايزوله اي شناسايي نشد.
نتيجه گيري: شناسايي کامل آنزيم هاي بتالاکتامازي توسط آزمايشگاه ها مي تواند در کنترل مقاومت و تجويز مناسب داروهاي بتالاکتامي مفيد واقع شود. لذا جهت اتخاذ اين امر، استفاده از روش هاي مولکولي در کنار تست هاي فنوتيپي ضروري است.