مقاله بررسي وجوه روايتي در روايتهاي هزار و يك شب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در ادب و زبان (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني كرمان) از صفحه ۸۷ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسي وجوه روايتي در روايتهاي هزار و يك شب
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هزار و يك شب
مقاله روايت شناسي در داستان
مقاله نظريه تودوروف
مقاله روايت اسطوره اي در داستانها
مقاله وجوه روايتي در قصه ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سروري نجمه
جناب آقای / سرکار خانم: صرفي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نظريه روايتي تودوروف (Todorov) و روش او در بررسي روايتهاي اسطوره اي از جمله پژوهش هايي است كه در روشن كردن سازوكار روايتها و به طور خاص قصه هاي عاميانه به موفقيتهاي چشمگيري دست يافته است. وي اين نوع قصه ها را از جنبه هاي مختلف مورد توجه قرار داده و در بحث از وجوه روايتي قصه ها به ارتباط ميان شخصيتهاي قصه پرداخته است. منظور از وجوه روايتي در نظريه تودوروف، جنبه هاي مختلف حاكم بر روابط ميان شخصيتهاي قصه است. از آنجا كه شخصيت يكي از عناصر اساسي هر قصه اي است، درك ارتباط متقابل شخصيتهاي داستان در شناخت سازوكار قصه و چگونگي شكل گيري آن بسيار ضروري است.
اين نوشته ضمن برشمردن ويژگيهاي روايتهاي اسطوره اي، هزارويك شب را به عنوان روايتي اسطوره اي و از جنبه وجوه روايتي آن بررسي مي كند. به اين منظور ابتدا درباره نظريه تودوروف و وجوه روايتي مورد نظر او شرحي مختصر داده مي شود و سپس چگونگي ارتباط شخصيتها در روايتهاي هزارويك شب، مورد توجه قرار مي گيرد و در نهايت بر اساس شكل و كاركرد وجوه روايتي در چگونگي آغاز شدن قصه و تداوم و پايان آن، روايتهاي هزارويك شب در شش گروه طبقه بندي مي شود.