مقاله بررسي وراثت مقاومت به شته روسي در گندم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله به نژادي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۴۷۱ تا ۴۸۴ منتشر شده است.
نام: بررسي وراثت مقاومت به شته روسي در گندم
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم نان
مقاله شته روسي
مقاله مقاومت
مقاله بيوتيپ
مقاله توالي هاي کوتاه تکرار شونده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فاضل نجف آبادي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: زالي عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: بي همتا محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: طالعي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اخيرا چندين ژنوتيپ گندم مقاوم به بيوتيپ جديد (II) شته روسي شناسايي شده که لاين CI2401 يکي از مهم ترين آن ها است. به منظور مطالعه مقاومت به اين شته از جمعيت F2 حاصل از تلاقي اين لاين مقاوم با رقم زراعي و حساس Glupro استفاده شد. پس از کاشت جداگانه بذرهاي F2، آلوده سازي گياهچه ها در مرحله يک برگي با بيوتيپ II شته روسي انجام و مقاومت و حساسيت آن ها ۱۵ و ۲۰ روز بعد از آلوده سازي ارزيابي شد. بررسي نسبت هاي فنوتيپي در جمعيت F2 با استفاده از آزمون مربع کاي نشان داد که نسبت افراد حساس به مقاوم مطابق نسبت ساده مندلي ۳:۱ است و بنابراين يک ژن غالب، مقاومت به بيوتيپ II شته روسي در اين جمعيت را کنترل کرده است. به منظور تعيين محل اين ژن مقاومت بر روي ژنوم گندم، از ۴۲ جفت آغازگر اختصاصي SSR که تمامي بازوهاي کروموزومي را پوشش مي دهد استفاده شد. آزمون مربع کاي براي تک تک اين نشانگرها هيچ گونه انحرافي از تفرق ساده تک ژني آن ها در اين جمعيت نشان نداد. از بين تمامي اين نشانگرها، تنها دو نشانگر  Xbarc126و Xgwm121 که جرء نشانگرهاي اختصاصي کروموزوم شماره ۷ از ژنوم D گندم هستند با ژن مقاومت تا حدودي پيوسته بوده و ساير نشانگرها با اين ژن پيوستگي نشان ندادند. اين امر نشان دهنده آن است که اين ژن مقاومت نيز همانند بسياري ديگر از ژن هاي مقاومت شناسايي شده قبلي بر روي کروموزوم۷D  گندم قرار گرفته است و مي توان از آن براي توليد ارقام مقاوم جديد استفاده کرد.