مقاله بررسي وضعيت آموزشي، پژوهشي و امکانات گروه هاي تربيت بدني و علوم ورزشي مناطق مختلف دانشگاه آزاد اسلامي کشور از ديدگاه مديران و اساتيد گروه ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مديريت بهره وري (فراسوي مديريت) از صفحه ۱۸۹ تا ۲۱۳ منتشر شده است.
نام: بررسي وضعيت آموزشي، پژوهشي و امکانات گروه هاي تربيت بدني و علوم ورزشي مناطق مختلف دانشگاه آزاد اسلامي کشور از ديدگاه مديران و اساتيد گروه ها
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گروه آموزشي
مقاله وضعيت آموزشي
مقاله پژوهشي
مقاله اماکن
مقاله تربيت بدني
مقاله مديران گروه
مقاله اساتيد گروه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجف زاده محمدرحيم
جناب آقای / سرکار خانم: خيبري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مظفري سيداميراحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اجراي اين تحقيق بررسي و مقايسه وضعيت آموزشي، پژوهشي و امکانات گروه هاي تربيت بدني و علوم ورزشي مناطق مختلف دانشگاه آزاد اسلامي کشور از ديدگاه مديران و اساتيد گروه ها بود. روش تحقيق، توصيفي و از نوع پيمايشي بود. جامعه آماري شامل ۶۲ نفراز مديران و ۲۴۹ نفر از اساتيد بود و بدليل محدود بودن جامعه آماري تمام افراد به عنوان نمونه اماري انتخاب شدند. از پرسشنامه محقق ساخته جهت گرداوري اطلاعات استفاده شد و براي تحليل داده ها ازمون هاي  T -testو ANOVA و امار توصيفي بکار گرفته شدند. يافته هاي تحقيق نشان داد که از ديدگاه گروه هاي مورد مطالعه وضعيت تاسيسات و تجهيزات ورزشي در حد مطلوب، وضعيت برنامه ها در حد متوسط و نهايتا فعاليت هاي پژوهشي و وضعيت وسايل و تجهيزات اموزشي در حد پايين ارزيابي شد. همچنين در رابطه با مقايسه ديدگاه مديران و اساتيد بر روي متغيرهاي مورد مطالعه فقط در مورد ميزان تحقق برنامه ها و استراتژيها در گروه هاي مورد مطالعه تفاوت معني داري وجود داشت (P=0.025) در مجموع نتايج تحقيق نشان داد که وضعيت گروه هاي آموزشي تربيت بدني و علوم ورزشي در واحد هاي دانشگاه آزاد اسلامي در سطوح متفاوتي قرار داشت.