مقاله بررسي وضعيت آموزش بيمار در دانشجويان پرستاري و پرستاران شاغل و عوامل موثر برآن در بيمارستان هاي شهر تبريز در سال ۸۷-۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فصلنامه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي از صفحه ۵۸ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: بررسي وضعيت آموزش بيمار در دانشجويان پرستاري و پرستاران شاغل و عوامل موثر برآن در بيمارستان هاي شهر تبريز در سال ۸۷-۱۳۸۶
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش به بيمار
مقاله موانع
مقاله تسهيل کننده ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هكاري ديانا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده رحمت‌

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: آموزش به بيمار بايد به عنوان يكي از حقوق بيمار نگريسته شود تا رفتار مطلوب بهداشتي با سه هدف عمده حفظ و ارتقا سلامتي و پيشگيري از بيماري، اعاده سلامتي و كمك به تطابق و سازگاري فرد حاصل گردد. پژوهش حاضر با هدف تعيين وضعيت آموزش به بيمار در دانشجويان پرستاري و پرستاران شاغل و بررسي عوامل تاثيرگذار در آن صورت گرفت.
روش بررسي: اين پژوهش يك مطالعه توصيفي – مقطعي است كه در آن ۳۵۲ پرستار و ۲۴۱ دانشجوي پرستاري بررسي شدند. روش نمونه گيري به صورت تصادفي طبقه اي و ابزار گردآوري داده ها، پرسش نامه اي شامل اطلاعات فردي و عوامل تاثيرگذار بود.
يافته ها: ۶۵٫۶ درصد پرستاران و ۵۳٫۱ درصد دانشجويان زياد بودن تعداد بيماران، ۶۲٫۸ درصد پرستاران و ۴۸٫۵ درصد دانشجويان كمبود وقت پرستار، ۵۶٫۳ درصد پرستاران و ۵۵٫۶ درصد دانشجويان كمبود پرسنل بخش، ۴۰٫۹ درصد پرستاران و ۳۷٫۸ درصد دانشجويان عدم وجود وسايل كمك آموزشي، ۲۹٫۵ درصد پرستاران و ۳۸٫۲ درصد دانشجويان عدم همكاري و هماهنگي بين اعضا مختلف تيم بهداشتي درماني، ۲۹ درصد دانشجويان عدم اختصاص زمان معين براي آموزش به بيمار، ۳۸٫۶ درصد عدم علاقه پرستار نسبت به امر آموزش، ۳۶٫۵ درصد عدم حمايت مديران پرستاري از آموزش به بيمار و ۳۶٫۱ درصد كمبود آگاهي و اطلاعات پرستار نسبت به موارد آموزشي را از موانع آموزش به بيمار برشمردند. ميانگين نمرات پرستاران و دانشجويان اختلاف معني داري با هم داشت (p<0.001).
نتيجه گيري: با توجه به نتايج پژوهش بر تلاش مشترك مسوولين، مديران بيمارستان ها و دانشكده هاي پرستاري در رفع موانع و تقويت تسهيل كننده ها تاكيد مي گردد تا پرستاران ضمن كسب مهارت ها، علوم و دانش هاي موردنياز در امر آموزش به بيمار، به عنوان افرادي قابل اعتماد كه مي توانند برنامه هاي آموزش به بيماران را طرح، اجرا و ارزشيابي كنند، مطرح گردند.