مقاله بررسي وضعيت آموزش هاي دانشگاهي براي ترويج كارآفريني (مطالعه موردي: دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهش هاي ترويج و آموزش كشاورزي از صفحه ۶۳ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسي وضعيت آموزش هاي دانشگاهي براي ترويج كارآفريني (مطالعه موردي: دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش کارآفريني
مقاله دانشكده كشاورزي
مقاله دانشگاه آزاد اسلامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي حيدر
جناب آقای / سرکار خانم: اميدي نجف آبادي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق با هدف بررسي وضعيت آموزش هاي دانشگاهي براي ترويج كارآفريني در بين دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران، در سال ۱۳۸۸ به عمل آمده است. جامعه آماري تحقيق، شامل ۱۲۹۰ نفر دانشجوي دوره هاي كارشناسي ارشد و ۴۵۶ نفر دانشجوي دوره دكتري بودند که بر اساس جدول مورگان تعداد ۳۱۳ نفر با روش نمونه گيري تصادفي- نسبي انتخاب شدند. تحقيق از لحاظ هدف کاربردي و از لحاظ روش، از نوع توصيفي، همبستگي بوده است. ابزار گردآوري اطلاعات، پرسشنامه محقق بود که پايايي آن از طريق ضريب آلفاي کرونباخ به دست آمد. تجزيه و تحليل آماري پس از استخراج داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS16 انجام پذيرفت. نتايج تحقيق نشان داد که به عقيده دانشجويان، آموزش هاي فعلي دانشگاه، آموزش هاي ارايه شده توسط آموزشگران و محتواي آموزشي فعلي دانشگاه، براي ترويج کارآفريني نامناسب مي باشند. همچنين به اعتقاد دانشجويان، از مهم ترين خصوصيات آموزش هاي فعلي دانشگاه، استفاده از روش هاي نوين تدريس به جاي روش هاي سنتي و مهم ترين خصوصيات آموزشگران دانشگاه ايجاد انگيزه و علاقه در دانشجويان جهت انجام تحقيق و پژوهش، و مهم ترين خصوصيات محتواي آموزشي فعلي دانشگاه، تناسب آن با توانايي ها و علايق دانشجويان مي باشد.