مقاله بررسي وضعيت آگاهي و نگرش و عملکرد معلمين دبيرستانهاي ناحيه يک شهر يزد درباره بهداشت دهان و دندان در سال ۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در طلوع بهداشت از صفحه ۲۷ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: بررسي وضعيت آگاهي و نگرش و عملکرد معلمين دبيرستانهاي ناحيه يک شهر يزد درباره بهداشت دهان و دندان در سال ۸۸
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگاهي
مقاله نگرش
مقاله عملکرد
مقاله معلمين
مقاله بهداشت دهان و دندان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مظلومي محمودآباد سيدسعيد
جناب آقای / سرکار خانم: هداوندخاني مريم
جناب آقای / سرکار خانم: شيرازي جواد
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني تفتي عارفه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و اهداف: پوسيدگي دندانها و بيماري هاي پريودنتال از جمله شايعترين بيماريهاي بشري است و بخش مهمي از وقت و هزينه خانواده ها را به خود اختصاص داده است. صاحبنظران دندانپزشکي بر اين عقيده اند که تنها راه کاهش پوسيدگي و بيماري هاي پريودنتال روي آوردن به امر پيشگيري است و در اين ميان مدرسه نقش بسيار مهمي در ارتقاء سلامت در مراحل بحراني دوران کودکي و نوجواني ايفا مي کند. به منظور رفع نيازهاي آموزشي و بهداشتي دانش آموزان، بايد آموزش معلمين و تقويت مداوم آن مدنظر قرار گيرد.
مطالعه حاضر با هدف بررسي وضعيت آگاهي و نگرش و عملکرد معلمين دبيرستانهاي ناحيه يک شهر يزد درباره بهداشت دهان و دندان انجام شد.
روش بررسي: اين مطالعه از نوع توصيفي – تحليلي است که در سال ۸۸ در مدارس متوسطه ناحيه ۱ شهر يزد انجام شد. ۲۱۰ معلم که با استفاده از فرمول نمونه گيري بدست آمده بود بطور تصادفي انتخاب شدند. تعداد ۱۰ مدرسه از مدارس مقطع متوسطه ناحيه ۱ شهرستان از نقاط مختلف جغرافيايي شهربطور تصادفي از ليست مدارس انتخاب و کليه معلمين اين مدارس مورد بررسي قرار گرفتند. براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه پيش ساخته که روايي و پايايي آن توسط محقق تعيين شده بود استفاده شد که حاوي ۷سوال دموگرافيک، ۱۹ سوال مربوط به نگرش، ۸ سوال آگاهي و ۳ سوال در مورد عملکرد بود. داده ها با کمک نرم افزار آماري SPSS 11و با استفاده از شاخص هاي ميانگين، انحراف معيار و درصدها توصيف و با استفاده از آزمو ن کاي اسکوئر،کروس کالواليس و من ويتني تحليل شد.
نتيجه گيري: از تعداد ۲۱۰ نفر معلم ۵۴ نفرمرد و ۱۵۶ نفر زن بودند متوسط سن افراد مورد مطالعه ۳۷٫۳۷±۴٫۹۸ بوده است. که ميانگين نمره آگاهي افراد مورد مطالعه ۱۳٫۸۸±۲٫۴۳ بوده است. ميانگين آگاهي با جنس و وضعيت درآمد از لحاظ آماري معني دار بود (P<0.05). همچنين با توجه به نتايج به عمل آمده با افزايش سن ميزان آگاهي معلمان از بهداشت دهان و دندان افزايش مي يابد ولي اين اختلاف از لحاظ آماري معني دار نيست. ميانگين نمره نگرش آنان ۱۰٫۳۴±۳٫۴۲ (از کل ۱۹ امتياز) بود. ولي ميانگين نگرش با هيچکدام از متغير هاي دموگرافيک ارتباط آماري معني داري نداشت.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج اين مطالعه ميتوان گفت كه جهت بهبود كيفيت بهداشت دهان و دندان در مدارس نياز به افزايش آگاهي معلمان با استفاده از دوره هاي بازآموزي توسط افراد مجرب، تجديدنظر در محتوا دوره هاي بازآموزي و افزايش سطح علمي اين دوره ها وجود دارد.