مقاله بررسي وضعيت اجراي قانون ممنوعيت استعمال دخانيات در اماكن عمومي (رستوران ها) شهر تهران در سال ۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علمي سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران از صفحه ۴۲۳ تا ۴۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسي وضعيت اجراي قانون ممنوعيت استعمال دخانيات در اماكن عمومي (رستوران ها) شهر تهران در سال ۱۳۸۸
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دخانيات
مقاله منع مصرف
مقاله اماكن عمومي
مقاله قانون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رمضان خاني ندا
جناب آقای / سرکار خانم: طليس چي فيروزه
جناب آقای / سرکار خانم: مسجدي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: به وجود آوردن اماكن عاري از دود دخانيات به منظور حمايت از افراد غيرسيگاري ضروري است و همچنين انگيزه ترك را براي افراد سيگاري فراهم مي كند. با توجه به قانون ممنوعيت مصرف دخانيات در اماكن عمومي در كشور از سال هاي قبل و در نظر گرفتن اينكه در عمل اجراي آن ضعيف است بر آن شديم تا اين وضعيت را در شهر تهران بررسي نماييم.
روش كار: اين مطالعه به صورت مقطعي توصيفي در سال ۸۸ انجام گرديد. بعد از تقسيم نقشه جغرافيايي تهران به ۳ منطقه شمال، مركز و جنوب در هر منطقه ۱۰ نقطه تصادفي انتخاب گرديد و پرسشگري به روش دستيابي آسان پس از مراجعه به آن آدرس به سمت راست تا حصول تعداد مورد نظر انجام گرديد. شاخص هاي اندازه گيري شده شامل وجود هشدار ممنوعيت مصرف و زيرسيگاري و محل مصرف سيگار، نحوه برخورد با مصرف سيگار از طريق پرسشگري و مشاهده برآورد گرديد.
يافته ها: ۴۵۸ رستوران و خوراك سرا مورد بررسي قرار گرفت. در ۶۰ مورد (۱۳%) علامت ممنوعيت استعمال دخانيات در اماكن عمومي ديده نشد. در ۱۴۰ مورد (۳۰%) زير سيگاري و در ۵۴ مورد (۱۲%) محل مخصوص استعمال دخانيات وجود داشت. در ۱۳۲ مورد (۲۹%) متصدي هيچ واكنشي دربرابر مصرف سيگار در رستوران ندارد. تمامي موارد از قانون ممنوعيت دخانيات در اماكن عمومي آگاهي دارند. بيش از ۵۰% موارد آن را سودمند مي دانند و در ۱۰۶ مورد (۲۳%) اجراي آن را باعث افزايش مشتري خود مي پندارند. از نظر آماري رابطه معني داري بين محل و سال فعاليت با اجراي قانون فوق ديده نشد وليكن رابطه معني داري بين وضعيت علامت منع مصرف دخانيات با نحوه برخورد با فرد سيگاري و افزايش مشتري ديده شد .(p=0.000)
نتيجه گيري: با اينكه سال ها از وجود اين قانون مي گذرد اجراي آن را به طور كامل نمي بينيم و اين لزوم و اهميت نظارت بر حسن اجراي قانون را نشان مي دهد.