مقاله بررسي وضعيت ارزيابي در آموزش عالي کشور به منظور ارايه يک چارچوب ادراکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي از صفحه ۴۱ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: بررسي وضعيت ارزيابي در آموزش عالي کشور به منظور ارايه يک چارچوب ادراکي
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چارچوب ادراكي
مقاله الگوي سيپو (CIPPO)
مقاله نظارت
مقاله آموزش عالي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاه رضايي سيدرسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسي وضعيت ارزيابي آموزش عالي کشور و ارايه چارچوب ادراکي انجام گرفته است. اين پژوهش از نظر نحوه جمع آوري داده ها از نوع توصيفي و پيمايشي و با توجه به هدف مقاله از انواع پژوهشهاي تحقيق و توسعه است كه داده هاي مورد نياز آن از طريق مطالعات كتابخانه اي (سند كاوي) و ميداني (استفاده از پرسشنامه) جمع آوري شده است. جامعه آماري پژوهش اعضاي هيئت علمي دانشگاههاي دولتي شهر تهران [درگروههاي آموزشي مديريت آموزشي و مديريت آموزش عالي] و مديران حوزه ارزيابي آموزش عالي به تعداد ۶۰ نفر بودند و به روش سرشماري كامل از تمام آنان نظرخواهي شد. ابزار جمع آوري پرسشنامه محقق ساخته بود كه روايي و پايايي صوري آن از طريق مراجعه به ۱۵ نفر از اعضاي جامعه آماري و استفاده از نرم افزار آماريspss  به دست آمد. نتايج كلي پژوهش حاكي از آن است كه كشورهاي منتخب بررسي به ابعاد پنج گانه ارزيابي شامل زمينه، درونداد، فرايند، برونداد و پيامد، كه بر گرفته از الگوي سيپو (CIPPO) است، توجه شاياني دارند و نيز مشخص شد كه ميزان توجه نهادهاي نظارتي به ابعاد و مولفه هاي ارزيابي در کشور ايران در حد كم و بسيار كم است. در نهايت، چارچوب ادراکي مورد انتظار با توجه به نتايج به دست آمده ارايه شد كه در آن شوراي عالي ارزيابي آموزش عالي نقش سياستگذاري و هدايت فعاليت تمام نهادهاي مربوط به ارزيابي آموزش عالي را بر عهده دارد و مشتمل بر چهار ركن: فلسفه و اهداف، مباني نظري، مراحل اجرا و نظام بازخورد بانك اطلاعات و مهندسي مجدد است.