مقاله بررسي وضعيت اسيدفوليك و ويتامين B12 در كودكان سالم پيش دبستاني در شهر تهران، سال ۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران از صفحه ۳۳ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: بررسي وضعيت اسيدفوليك و ويتامين B12 در كودكان سالم پيش دبستاني در شهر تهران، سال ۱۳۸۸
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسيدفوليك
مقاله ويتامين B12
مقاله كودكان پيش دبستاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي منصور
جناب آقای / سرکار خانم: كلانتري ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: اميدوار نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: ابدي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: هدايتي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: ثابت كسايي معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: كمبود فولات و ويتامين B12، به ويژه در بافت هايي با سرعت تكثير سلولي بالا، سبب مهار سنتز و متيلاسيونDNA ،RNA  و اختلال در تقسيم و بلوغ سلول ها مي شود. بنابراين دريافت كافي اين ويتامين در طول دوران كودكي و رشد، از اهميت خاصي برخوردار است. در ايران اطلاع دقيقي از وضعيت اسيدفوليك و ويتامين B12 در كودكان وجود ندارد، لذا مطالعه حاضر، با هدف تعيين وضعيت اسيدفوليك و ويتامين B12 در سرم و گلبول هاي قرمز و برخي عوامل مرتبط با آنها در كودكان سالم پيش دبستاني ۳ تا ۶ ساله شهر تهران اجرا شد.
افراد و روش ها: در اين مطالعه مقطعي و توصيفي – تحليلي، ۲۲۸ كودك ۳ تا ۶ ساله در شهر تهران مورد مطالعه قرار گرفتند. نمونه ها با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي نظام مند، از۲۰ مهدكودك (خوشه) كه به طور تصادفي از ميان فهرست۲۷۰ تايي مهد هاي كودك در شهر تهران انتخاب شده بودند، تعيين شدند. سطح اسيدفوليك و ويتامين B12 سرم و گلبول قرمز خون غيرناشتا به روش RIA اندازه گيري شد. داده هاي عمومي، جمعيتي و اجتماعي با استفاده از پرسشنامه توسط مصاحبه با والدين، تكميل شد. داده ها توسط آزمون هاي آماري ANOVA، كاي دو و T با استفاده از SPSS16 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: تعداد ۲۲۸ كودك، شامل ۱۰۵ دختر و ۱۲۳پسر مورد ارزيابي قرار گرفتند. ميانگين و انحراف معيار سن، وزن، قد، نمايه توده بدن، سطح فولات، ويتامين  B12سرم و فولات گلبول قرمز كودكان مورد مطالعه در دو جنس تفاوت معني داري نداشت. از نظر سطح فولات سرم ۹٫۶، ۳۷٫۸ و ۵۲٫۶ درصد به ترتيب دچار كمبود شديد، خفيف و طبيعي بودند. سطح ويتامين B12 سرم نيز در ۲٫۶ و ۹۷٫۴ درصد كودكان به ترتيب در حد كمبود خفيف و طبيعي بود. از ۱۰۵ كودك (۶۰ پسر، ۴۵ دختر) ۱، ۳۷ و ۶۲ درصد به ترتيب از نظر سطح فولات گلبول قرمز، داراي وضعيت كمبود شديد، خفيف و طبيعي بودند. تفاوت توزيع سطح فولات، ويتامين B12 سرم و فولات گلبول قرمز در دو جنس از نظر آماري معني دار نيست. بين سطح فولات، ويتامين  B12سرم وفولات گلبول قرمز با سن، وزن، قد، نمايه توده بدن، بعد خانوار، رتبه تولد و وضعيت سرپرستي ارتباط معني داري مشاهده نشد. بين سطح فولات سرم با فولات گلبول قرمز (r=0.4 و P<0.001) و با ويتامين B12 سرم (r=0.8، P<0.001) همبستگي معني دار و مستقيم وجود داشت. سطح فولات و ويتامين  B12سرم و فولات گلبول قرمز كودكان ارتباط معني دار با تحصيلات پدر (P=0.01) و مادر (P=0.008) و شغل پدر (P=0.027) و مادر (P=0.036) دارد، به طوري كه با افزايش سطح تحصيلات و رتبه شغلي پدر و مادر سه شاخص مزبور دركودكان به طور معني داري افزايش مي يافت. سطح فولات سرم دركودكاني كه مادر شاغل داشتند نسبت به مواردي كه مادران خانه دار بودند، به طور معني داري بيشتر بود (P<0.05) در ساير شاخص ها بين دو گروه تفاوت معني داري مشاهده نشد.
نتيجه گيري: شيوع كمبود فولات در كودكان پيش دبستاني شهر تهران بالا و در حد قابل توجه است، اما كمبود ويتامين B12 شيوع محدودي در اين كودكان دارد. برنامه ريزي براي اجراي مداخلات پيشگيرانه از طريق آموزش مادران، جهت استفاده بهينه از منابع غذايي فولات و اصلاح الگوي مصرف غذا، به ويژه از گروه سبزيجات، پيشنهاد مي شود. بنابراين، توجه به وضعيت فولات در اين گروه سني ضروري به نظر مي رسد.