مقاله بررسي وضعيت اعزام دانشجو به خارج به منظور ارايه چارچوب ادراکي مناسب در آموزش عالي کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در رهيافتي نو در مديريت آموزشي از صفحه ۶۱ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: بررسي وضعيت اعزام دانشجو به خارج به منظور ارايه چارچوب ادراکي مناسب در آموزش عالي کشور
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعزام دانشجو به خارج
مقاله صلاحيت هاي علمي دانش آموختگان
مقاله چارچوب ادراکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقي پورظهير علي
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي حسن پاشا
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالفقاري زعفراني رشيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش بررسي وضعيت اعزام دانشجو به خارج به منظور ارايه چارچوب ادراکي مناسب در آموزش عالي کشور است. روش پژوهش، توصيفي (اسنادي و پيمايشي) بود. جامعه آماري پژوهش، تمامي اعضاي هيات علمي استاديار با دست كم پنج سال سابقه در تمام دانشگاههاي کشور به تعداد ۱۳۶۴۹ نفر، همچنين تمامي اسناد و مدارک مربوط به اعزام دانشجو به خارج بودند. با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي چند مرحله اي، تعداد ۳۸۶ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوري داده ها، دو پرسشنامه پژوهشگر ساخته بود که روايي آن از راه اخذ نظرات از متخصصان و استادان راهنما و مشاور و پايايي آن با اجراي مقدماتي ۳۰ پرسشنامه بر اساس ضريب آلفاي کرونباخ به ترتيب ۰٫۷۵ و ۰٫۹۲ برآورد شد. داده هاي گردآوري شده، به کمک آزمون تحليل واريانس، آزمون کروسکال واليس و آزمون t تک گروهي تجزيه و تحليل شد. نتايج اين پژوهش، نشان داد که هزينه تحصيل در دانشگاههاي معتبر خارج در طول سه برنامه توسعه، بالاتر از دانشگاههاي داخلي است، در حالي که هزينه تحصيل دانش آموختگان دانشگاه غير دولتي داخل (دانشگاه آزاد اسلامي)، پايين تر از هزينه تحصيل دانش آموختگان همتراز دانشگاههاي دولتي داخل کشور و دانشگاههاي خارج از کشور است. در خصوص صلاحيت هاي علمي – آموزشي بين سه گروه شرکت کننده از اعضاي هيات علمي، تفاوت چنداني وجود ندارد؛ در زمينه صلاحيت هاي علمي- پژوهشي و علمي – اجرايي، اعضاي هيات علمي دانش آموخته خارج، نسبت به اعضاي هيات علمي دانش آموخته دانشگاه دولتي و غير دولتي هم تراز داخل کشور، رتبه اي بالاتر دارند. در نهايت درجه اعتبار و تناسب چارچوب ادراکي پيشنهادي، مورد تاييد نمونه هاي مورد بررسي قرار گرفته است.