مقاله بررسي وضعيت اقتصادي زنان سرپرست خانوار روستايي (مطالعه موردي : منظومه روستايي مشهدقلي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در جغرافيا و توسعه ناحيه اي از صفحه ۱۹ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: بررسي وضعيت اقتصادي زنان سرپرست خانوار روستايي (مطالعه موردي : منظومه روستايي مشهدقلي)
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنان سرپرست خانوار
مقاله آسيب پذيري
مقاله منظومه روستايي مشهدقلي
مقاله مشهد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوان جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: ياسوري مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: رهنما محمدرحيم
جناب آقای / سرکار خانم: احمديان شالچي محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زنان سرپرست خانوار جزو اقشار آسيب پذير جامعه اند. شرايط اقتصادي اين گروه از زنان، از مهم ترين عوامل آسيب پذيري آنان به شمار مي رود. مقاله حاضر با هدف شناخت و ارزشيابي وضعيت اقتصادي زنان سرپرست خانوار روستايي تهيه شده است. روش تحقيق توصيفي و تحليلي است و جامعه آماري اين تحقيق را ۱۷۹ زن سرپرست خانوار ساکن درآبادي هاي منظومه روستايي مشهد قلي در شمال غرب مشهد تشکيل مي دهند. نتايج تحقيق نشان مي دهد که درآمد زنان سرپرست خانوار به دليل اشتغال آنان در مشاغل بي ثبات و کم درآمد و هم چنين تعداد اندک شاغلان خانوار کم است .