مقاله بررسي وضعيت التزام دانشجويان به ابعاد و نشانه هاي دين داري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهش نامه علوم اجتماعي از صفحه ۷ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: بررسي وضعيت التزام دانشجويان به ابعاد و نشانه هاي دين داري
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دين داري
مقاله دين
مقاله اعتقادات ديني
مقاله احکام ديني
مقاله اخلاق ديني
مقاله عبادات ديني
مقاله نشانه هاي دينداري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محسني تبريزي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كرم الهي نعمت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
موضوع اين مقاله، سنجش دين داري و در حوزه جامعه شناسي دين قرار دارد. در اين نوشتار، با اذعان به سابقه ي بيش از پنجاه ساله ي مطالعات تجربي و ميداني انواع، ميزان و تغييرات دين داري، ضمن بيان گونه شناسي هيل و هود از مقياس هاي غربي سنجش دين داري، مهمترين انتقادات مربوط به مقياس هاي مزبور نيز مطرح شده است. سپس برخي از مدل هاي داخلي سنجش تجربي دين داري معرفي و مورد ارزيابي انتقادي قرار گرفته و پس از آن نيز مدل مورد استفاده در سنجش دين داري در اين پيشنهاد شده است. در ادامه، در مبحث روش تحقيق از روش پيمايش و ابزار پرسشنامه به عنوان مناسب ترين روش و ابزار براي گردآوري و تحليل اطلاعات مورد نياز اين تحقيق ياد شده است. جمعيت آماري شامل دانشجويان دانشگاه آزاد و دولتي شهر قم و حجم نمونه نيز بر اساس فرمول کوکران ۳۳۴ نفر برآورد شده است. در مجموع، نتايج به دست آمده نشانگر التزام نسبتا بالاي پاسخگويان به اعتقادات ديني، اخلاق و تکاليف فردي و در مقابل التزام نسبتا پايين آنها به عبادت جمعي، احکام سياسي، تعظيم شعاير ديني و مشارکت ديني است. اين يافته ها بيانگر گرايش به دين داري باطني (التزام به ابعاد و نشانه هاي فردي دين)، در مقابل دين داري اجتماعي (التزام نسبت به ابعاد و نشانه هاي جمعي دين)، است.