مقاله بررسي وضعيت بهداشت و ايمني محيط فيزيکي مدارس ابتدايي دولتي شهرکرد در سال ۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در طلوع بهداشت از صفحه ۴۱ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسي وضعيت بهداشت و ايمني محيط فيزيکي مدارس ابتدايي دولتي شهرکرد در سال ۱۳۸۸
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهداشت محيط مدارس
مقاله ايمني
مقاله مدارس ابتدايي
مقاله شهرکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالح پوردهكردي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: يغمايي فريده
جناب آقای / سرکار خانم: اكبرزاده باغبان عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زاده صفيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و اهداف: در حال حاضر، در كشور ايران حدود ۶ ميليون دانش آموز در مقطع دبستان مشغول تحصيل مي باشند. از آنجايي که دانش آموزان ابتدائي به دليل خصوصيات جسماني و عادات ويژه رفتاري، بيشتر از بزرگسالان در معرض خطرات محيطي هستند، رعايت بهداشت محيط فيزيکي و ايمني مدارس، نقش موثري در سلامت دانش آموزان دارد. اين مطالعه با هدف تعيين وضعيت بهداشت محيط فيزيکي و ايمني مدارس ابتدايي دولتي شهرکرد در سال ۱۳۸۸ انجام گرديد.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي، کليه ۳۷ دبستان دولتي شهرکرد به روش سر شماري مورد بررسي قرار گرفت. جهت جمع آوري اطلاعات ازچک ليست ۱۰۵ سوالي پژوهشگر ساخته که در ۴ حيطه تنظيم و طراحي شده بود،استفاده شد. اعتبار ابزار به روش اعتبار محتوا تعيين گرديد. پايايي ابزار به روش پايايي بين نمره دهندگان محاسبه گرديد. جهت تحليل داده ها از نرم افزار اس پي اس اس، نسخه ۱۶ استفاده شد. براي دستيابي به يافته-هاي پژوهش از آمار توصيفي استفاده شد
.
يافته ها: نتايج پژوهش حاضر نشان داد که وضعيت بهداشت ساختمان مدارس در ۱۰۰ درصد مدارس دخترانه و پسرانه مناسب است. وضعيت وسايل و تجهيزات در ۵۲٫۶ درصد مدارس دخترانه و در ۸۸٫۹ درصد مدارس پسرانه، وضعيت امكانات بهداشتي در ۶۳٫۲ درصد مدارس دخترانه و در ۷۷٫۸ درصد مدارس پسرانه و وضعيت ايمني محيط فيزيكي در ۶۳٫۲ درصد مدارس دخترانه و در ۶۶٫۷ درصد مدارس پسرانه نامناسب بوده است. همچنين نتايج نشان داد وضعيت بهداشت ساختمان مدارس با ميانگين و انحراف معيار ۷۵٫۶±۳٫۱ بالاترين امتياز و وضعيت امکانات بهداشتي با ميانگين و انحراف معيار ۳۱٫۲±۴ کمترين امتياز را کسب نمودند.
نتيجه گيري: بر اساس نتايج اين پژوهش وضعيت بهداشت محيط فيزيکي و ايمني مدارس ابتدايي دولتي شهرکرد، با نارسايي هايي مواجه است. با بررسي و ارزشيابي مداوم مدارس مي توان بر اساس يافته ها، جهت بهبود وضعيت بهداشت و ايمني محيط آموزشي برنامه ريزي نمود وگام موثري در راستاي سلامت جسمي، رواني و اقتصاد جامعه برداشت.