مقاله بررسي وضعيت بهزيستي روانشناختي دانشجويان دوره کارشناسي دانشگاه اروميه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در افق دانش از صفحه ۶۵ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسي وضعيت بهزيستي روانشناختي دانشجويان دوره کارشناسي دانشگاه اروميه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهزيستي روانشناختي
مقاله جنسيت
مقاله سال ورود به دانشگاه
مقاله دانشجويان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميكاييلي منيع فرزانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: رويکرد مثبت نگر به سلامتي رواني در سال هاي اخير گسترش فراواني يافته و بر اين اساس مفهوم بهزيستي روانشناختي ظهور کرده که سلامت روانشناختي را بيش از آن که نداشتن بيماري تلقي کند، به عنوان داشتن ويژگي هاي مثبتي مانند عزت نفس، روابط اجتماعي مناسب و رضايتمندي مي داند. بنابراين، هدف اين مطالعه بررسي وضعيت بهزيستي روانشناختي دانشجويان بر اساس متغيرهاي جنس و سال تحصيلي مي باشد. روش تحقيق: اين مطالعه از نوع مقطعي است. ۳۷۶ نفر از بين دانشجويان رشته هاي مختلف کارشناسي و ورودي هاي مختلف با بهره گيري از نمونه گيري چند مرحله اي انتخاب شدند. متغير بهزيستي روانشناختي با بهره گيري از آزمون ۸۴ سوالي ريف و همکاران، که داراي ۶ مولفه خودمختاري، هدفمندي در زندگي، تسلط بر محيط، رشد شخصي، ارتباط مثبت با ديگران و پذيرش خود است، سنجيده شد. جهت تحليل داده ها، روش هاي آمار توصيفي، آزمون t مستقل و تحليل واريانس به کار رفت.
يافته ها: نتايج حاصل نشان دادند بين مولفه هاي بهزيستي روانشناختي بين دو جنس تفاوت معني داري وجود دارد (p<0.05) که غير از مولفه هدفمندي در زندگي در ساير مولفه ها دختران دانشجو وضعيت بهتري نسبت به پسران دانشجو داشتند. بررسي تفاوت بهزيستي روانشناختي در بين ورودي هاي مختلف تفاوت معني داري نشان نداد (p<0.05).
نتيجه گيري: با توجه به پايين بودن سطح بهزيستي روانشناختي در پسران دانشجو در قياس با دختران و وجود تفاوت معني دار بين آن ها، پيشنهاد مي شود برنامه هايي جهت توانمندسازي آنان تدارک داده شود تا بتوانند در مقابل تنش ها و فشارهاي رواني به خوبي سازگار شوند.