مقاله بررسي وضعيت بور در آب، خاك و گياه پسته در مناطق پسته كاري کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش و سازندگي از صفحه ۹ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: بررسي وضعيت بور در آب، خاك و گياه پسته در مناطق پسته كاري کشور
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايران
مقاله بور و پسته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني فرد سيدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري نژاد علي
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي محمدآبادي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: صداقتي ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بور يكي از عناصر ضروري كم نياز براي رشد طبيعي گياهان است. سميت اين عنصر در مناطق خشك و نيمه خشك، به دليل مقادير بالاي آن در آب آبياري اين مناطق اتفاق مي افتد. اين مطالعه براي تعيين وضعيت بور در آب آبياري، خاك و برگ پسته در مناطق مختلف پسته كاري كشور انجام شد. نمونه برداري خاك از سه عمق ۴۰-۰، ۸۰-۴۰ و ۱۲۰-۸۰ سانتي متري صورت گرفت و عصاره گيري بور در آنها به دو روش آب داغ و عصاره اشباع انجام شد. نمونه برداري برگ در اواخر تيرماه از شاخه هاي بدون محصول انجام گرفت. نتايج نشان داد كه مقادير ميانگين غلظت بور در آب آبياري مناطق پسته كاري رفسنجان، زرند، سيرجان، كرمان، خراسان، سمنان، قزوين و يزد به ترتيب ۱/۴، ۲/۱، ۵/۲، ۲، ۸/۱، ۱٫۵، ۲٫۵ و ۱/۳ ميلي گرم در ليتر مي باشد. نتايج تجزيه همبستگي نشان داد كه بين غلظت بور برگ و غلظت بور عصاره گيري شده به روش اشباع در نمونه هاي دو عمق تحتاني خاك در مناطق انار و نوق همبستگي مثبت و معني داري وجود دارد. ميانگين غلظت بور در برگ مناطق پسته كاري رفسنجان، زرند، سيرجان، كرمان، خراسان، سمنان، قزوين و يزد به ترتيب ۵۵۷، ۲۱۳، ۲۴۷، ۲۱۲، ۳۱۹، ۱۷۹، ۲۱۵، ۲۱۸ ميكروگرم بر گرم ماده خشك بود. هدايت الكتريكي عصاره اشباع، در صد رس و درصد سيلت همبستگي مثبت و در صد شن همبستگي منفي و معني دار با غلظت بور خاك نشان دادند. از نتايج ديگر اينكه غلظت بور در آب آبياري، خاك و برگ پسته در مناطق زرند، سيرجان، كرمان، خراسان، سمنان، قزوين و يزد نسبت به مناطق مختلف رفسنجان پايين تر مي باشد. بالا بودن نسبي مقادير بور برگ در مناطق پسته كاري كشكوئيه، حومه شرقي و غربي رفسنجان نشان مي دهد كه در اين مناطق از نظر اين عنصر به مديريت مناسبي براي توليد پايدار پسته نياز است.