مقاله بررسي وضعيت بيماران مسلول در شهرهاي يزد و شيراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در طلوع بهداشت از صفحه ۳۵ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسي وضعيت بيماران مسلول در شهرهاي يزد و شيراز
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سل
مقاله ريوي
مقاله خارج ريوي
مقاله يزد
مقاله شيراز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آيت الهي جمشيد
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رزمي هومن
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي اردكاني بشيراله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و اهداف: با وجود کوشش هاي فراواني که براي کنترل بيماري سل در ايران انجام شده است متاسفانه اين بيماري در ايران مانند بسياري از کشورهاي ديگر در حال توسعه بعنوان يک مشکل جدي بهداشت عمومي مطرح مي باشد. در اين مطالعه به صورت همزمان در دو شهر يزد و شيراز وضعيت بيماران مسلول داراي پرونده مورد بررسي قرار گرفتند.
روش بررسي: اين مطالعه توصيفي به روش case series به صورت همزمان در دو شهر يزد و شيراز انجام و کليه افراد مسلولي که براي آنها در مقطع زماني سال ۱۳۸۳ پرونده سل تشکيل شده بود وارد مطالعه شدند. براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه اي استفاده شد که در آن سن، جنس، شغل، مليت، وضعيت اسمير، نتيجه کشت،ESR و محل سل ثبت مي گرديد.
يافته ها: در مجموع ۱۳۶ پرونده سل ريوي (يزد ۳۲ و شيراز ۱۰۴) مورد بررسي قرار گرفت. از نظر سني در يزد بيشترين تعداد بيماران در گروه سني ۷۵-۵۱ و در شيراز در گروه سني ۵۰-۲۶ سال قرار داشتند (P=0.00) از نظر جنس در شهر يزد اکثريت بيماران مونث (%۵۲٫۹) و در شيراز اکثريت بيماران مذکر (%۶۳٫۷) بودند (P=0.02). ميزان موارد اسمير مثبت به ترتيب در يزد %۶۸٫۷ و در شيراز %۶۹٫۲ بود. از نظر مليت در يزد %۲۳٫۵ و در شيراز %۴۰٫۸ بيماران مسلول افغاني و بقيه ايراني بودند (P=0.01). از نظر ميزان  ESR(Erythrocyte sedimentation rate)در دو جنس تفاوت معني داري مشاهده نشد. در مجموع در دو شهر مورد مطالعه %۵۹٫۱ افراد (۱۳۶ نفر) سل ريوي و %۴۰٫۸ افراد (۹۴ نفر) سل خارج ريوي داشتند که شايع ترين محل سل خارج ريوي به ترتيب غدد لنفاوي، استخوان و پلور بود.
نتيجه گيري: درصد موارد سل ريوي اسمير مثبت نسبت به سل ريوي اسمير منفي قابل قبول و نزديک به انتظار سازمان بهداشت جهاني (%۷۰) مي باشد. موارد سل خارج ريوي بيشتر از حد انتظار بود که بايد پيشنهاد نمود معيارهاي تشخيص سل خارج ريوي بيشتر رعايت شود.