مقاله بررسي وضعيت بيماري هاي ايسكميك قلبي و ريسك فاكتورهاي مرتبط در رانندگان حرفه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در سلامت كار ايران از صفحه ۴۳ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: بررسي وضعيت بيماري هاي ايسكميك قلبي و ريسك فاكتورهاي مرتبط در رانندگان حرفه اي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رانندگان
مقاله بيماري ايسکميک قلبي
مقاله ريسک فاکتور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيدمهدي سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان فائزه
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي صابر
جناب آقای / سرکار خانم: عطارچي ميرسعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: امروزه بيماري هاي قلبي عروقي شايعترين علت مرگ در سراسر جهان مي باشند. مطالعات متعددي نشان داده اند كه شيوع بيماري هاي ايسكميك قلبي در رانندگان بويژه رانندگان حرفه اي بيش ازساير مشاغل است.
روش بررسي: دراين پژوهش كه يك پژوهش مقطعي واز نوع توصيفي- تحليلي مي باشد، ۱۱۲۰ نفر از رانندگان وسايل نقليه سنگين مراجعه كننده به يكي از مراكزمجاز انجام معاينات رانندگان در شهر يزد از نظر فراواني بيماري هاي ايسكميك قلبي مورد بررسي قرار گرفتند.
يافته ها: يافته هاي پژوهش نشان داد كه فراواني بيماري هاي ايسكميك قلبي در رانندگان حرفه اي ۶٫۵% بود و سن، اضافه وزن، مصرف سيگار، سابقه اشتغال به شغل رانندگي، بيماري هاي مزمن زمينه ساز بيماري ايسكميك قلبي نظير ديابت مليتوس، پر فشاري خون، بالا بودن چربي خون رابطه معني داري با ميزان شيوع بيماري هاي ايسكميك قلبي  (p<0.05)داشتند ولي شغل دوم، سابقه خانوادگي ابتلا به ريسك فاكتورهاي بيماريهاي قلبي، نوع وسيله نقليه و ورزش منظم رابطه معني داري با شيوع بيماريهاي ايسكميك قلبي نداشتند (p<0.05)
نتيجه گيري: با توجه به بالاتر بودن ريسك بيماريهاي قلبي-عروقي و ريسك فاكتورهاي اصلي آن در رانندگان و عدم تمركز رانندگان در يك واحد يا بخش به نظر مي رسد برنامه ريزي در مراكز معاينه طب كار مسيول معاينات دوره اي رانندگان جهت آموزش رانندگان براي كاهش اين ريسك فاكتورها و بالا بردن سطح آگاهي رانندگان در مورد شناخت بيماري ايسكميك قلبي ضروري مي باشد.