مقاله بررسي وضعيت تاكسونوميكي جدايه هاي اكسيداز مثبت سودوموناس دخيل در پوسيدگي غلاف برنج در استان مازندران با استفاده از۱۶S rRNA-RFLP که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در بيماريهاي گياهي از صفحه ۲۲۹ تا ۲۴۳ منتشر شده است.
نام: بررسي وضعيت تاكسونوميكي جدايه هاي اكسيداز مثبت سودوموناس دخيل در پوسيدگي غلاف برنج در استان مازندران با استفاده از۱۶S rRNA-RFLP
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنج
مقاله پوسيدگي باكتريايي غلاف برگ پرچم
مقاله ۱۶S rRNA – RFLP

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صابري اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: صفايي ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: رحيميان حشمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: رستمي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور شناسايي و بررسي روابط جدايه هاي اكسيداز، آرژنين دي هيدرولاز مثبت جنس سودوموناس دخيل در پوسيدگي غلاف برنج، ۳۵ جدايه جمع آوري شده همراه با سه جدايه استاندارد با استفاده از آزمون هاي بيماري زايي، بيوشيميايي و الگوي نقوش پروتييني مورد ارزيابي قرار گرفتند. بر اساس تجزيه و تحليل خوشه اي داده هاي بيوشيميايي، جدايه ها در چهار كلاستر متمايز و دو گروه تك عضوي گروه بندي شدند. با مقايسه نقوش پروتييني و هم چنين خصوصيات بيماري زايي، نوع رقم و محل جغرافيايي جدايه هاي مورد مطالعه، يك يا چند جدايه نماينده از هريك از اين كلاستر ها انتخاب شدند. جدايه هاي نماينده به همراه سه گونه استانداردPseudomonas fuscovaginae ،P. marginalis  وP. fluorescense  با استفاده از PCR-RFLP ژن ۱۶S rRNA مورد مطالعه قرار گرفتند. با تجزيه و تحليل خوشه اي داده هاي حاصل از الگو هاي برشي آنزيم هاي محدود شكن اين جدايه ها در شش خوشه و ژنوتيپ متمايز از هم گروه بندي شدند. جدايه هاي بيماري زاي مورد مطالعه در چهار ژنوتيپ شامل P. marginalis و سه ژنوتيپ متمايز از هم و متفاوت از جدايه هاي استاندارد مورد مقايسه قرار گرفتند. هيچ يك از جدايه هاي مورد مطالعه داراي ژنوتيپ مشابه جدايه استاندارد P. fuscovaginae كه يكي از مهم ترين عوامل پوسيدگي و تغيير رنگ دانه مي باشد، نبودند.